Spring naar content
Naar alle interventies

The Daily Mile

Een schoolklas voert gedurende minimaal drie maanden op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile uit. Uitvoeren van The Daily Mile houdt in dat de hele klas naar buiten gaat en 15 minuten wandelt, jogt of rent (de intensiteit van de uitvoering is afhankelijk van de fitheid en verschilt daarom per leerling). Voorwaarde is dat The Daily Mile op minimaal matige tot intensieve intensiteit wordt uitgevoerd. Scholen worden gestimuleerd om The Daily Mile structureel in te zetten.

Aerobe fitheid, oftewel uithoudingsvermogen, is een belangrijke indicator voor de gezondheid van kinderen en jongeren (Ortega, 2008). Een goed uithoudingsvermogen (fitheid) gaat gepaard met minder overgewicht, een betere psychische gezondheid en een kleiner risico op hart- en vaatziekten (Lang et al., 2017; Ortega et al., 2008). Fitte kinderen voelen zich bovendien zowel fysiek als mentaal beter en ervaren een betere kwaliteit van leven dan kinderen die niet fit zijn (Evaristo et al., 2019). Aan de andere kant blijkt dat een slecht uithoudingsvermogen op jonge leeftijd gerelateerd is aan een vergrote kans op vroegtijdig overlijden (Högström et al., 2016). Op jonge leeftijd fit, en daarmee grotere kans om gezond te zijn, levert dus gezondheidsvoordelen op, zowel op korte als ook lange termijn.

Ondanks het grote belang van een goed uithoudingsvermogen, blijken veel kinderen tegenwoordig al op jonge leeftijd niet fit genoeg te zijn. In landen met (middel)hoge inkomens (19 landen), waaronder Nederland, is het uithoudingsvermogen van kinderen en jongeren tussen 1981 en 2000 flink gedaald (Tomkinson et al., 2017). Dat betekent dat kinderen steeds minder lang een fysieke inspanning kunnen volhouden, zoals rennen of hard fietsen. Sinds 2000 is het niveau gelijk gebleven, er is geen daling maar ook geen verbetering zichtbaar (Tomkinson et al., 2017).

Een goede maat om uithoudingsvermogen te meten is de Shuttle Run Test (oftewel piepjestest) (Tomkinson et al., 2019). Nederlandse kinderen in groep 8 van de basisschool blijken gemiddeld onder de normwaarde voor de Shuttle Run Test te scoren (Onderwijsinspectie, 2018). Ongeveer 60 procent van de kinderen scoort zeer zwak tot zwak/matig op het onderdeel uithoudingsvermogen. Dit is niet verbeterd ten opzichte van 10 jaar geleden, toen kinderen in groep 8 gemiddeld ook onder de normwaarde scoorden (van Weerden et al., 2008) en geldt voor zowel jongens als meisjes.

Alle basisscholen/klassen kunnen aan The Daily Mile deelnemen, er zijn geen specifieke soorten schoolklassen of subgroepen kinderen als doelgroep gedefinieerd. Elke leerling kan op zijn of haar eigen niveau/binnen zijn/haar eigen mogelijkheden aan The Daily Mile deelnemen (zie paragraaf 1.3, inhoud van de interventie).

Leerkrachten van basisscholen vormen de intermediaire doelgroep van The Daily Mile. Leerkrachten zijn bepalend voor de uitvoering van The Daily Mile, omdat zij voor de structurele implementatie van The Daily Mile zorgen.

Alle leerkrachten kunnen The Daily Mile uitvoeren. Er is geen (bij)scholing of training vereist om The Daily Mile uit te kunnen voeren.

Hoofddoel

Kinderen (groep 3 tot en met 8 van de basisschool) hebben na drie maanden deelname aan The Daily Mile hun uithoudingsvermogen (aerobe fitheid) verbeterd (minimaal 0,5 trap hoger op de shuttleruntest).

Subdoel

Kinderen zijn minimaal drie maanden tenminste drie keer per week gedurende vijftien minuten matig intensief fysiek actief tijdens de schooldag (buiten de pauze en bewegingsonderwijs om), waardoor het uithoudingsvermogen wordt vergroot.

Leerkrachten zijn voldoende gemotiveerd om The Daily Mile minimaal drie maanden met hun klas uit te voeren.

Opzet van de interventie

Fase 0 Werving/voorbereiding

Een leerkracht/directeur van een basisschool heeft van The Daily Mile gehoord, bijvoorbeeld via sociale media of een JOGG-regisseur, en wil The Daily Mile gaan uitvoeren. Deze initiatiefnemer gaat direct naar fase 1 door of brengt The Daily Mile eerst bij collega’s onder de aandacht, om leerkrachten van meer klassen/de hele school enthousiast te maken om deel te nemen.

Fase 1 Aanmelding

Initiatiefnemers (leerkrachten of directeuren) melden hun school aan via de website www.thedailymile.nl. Na aanmelding ontvangt de school een startpakket (zie hoofdstuk 2, materialen). Met de informatie uit het startpakket en van de website van The Daily Mile start de school met de uitvoering.

Fase 2 Uitvoering

De schoolklassen lopen gedurende minimaal drie maanden op minimaal drie schooldagen per week The Daily Mile. De uitvoering van The Daily Mile kost ongeveer 15 minuten per keer en is een extra beweegmoment, dus niet als vervanging van pauzetijd of bewegingsonderwijs bedoeld. Bij voorkeur wordt The Daily Mile dagelijks uitgevoerd, dus vijf keer per week.

Fase 3 Borging

JOGG stimuleert scholen door ondersteuning en materialen om The Daily Mile in het schoolbeleid en het curriculum in te bedden, zodat deelname van scholen structureel wordt.

Locaties en Uitvoering

The Daily Mile wordt tijdens lestijd door scholen uitgevoerd. De leerkracht van de klas bepaalt wanneer de klas The Daily Mile uitvoert (niet in pauzetijd of tijdens bewegingsonderwijs) en begeleidt de activiteit.

The Daily Mile wordt op het buitenterrein van de school of buiten het schoolterrein (bij voldoende supervisie) gelopen. Om scholen te ondersteunen bij het bedenken en uitzetten van een parcours, is een omgevingsanalyse opgesteld. Hierin staan mogelijke uitdagingen beschreven en bijbehorende oplossingen. Bijvoorbeeld: een deel van het parcours is niet zichtbaar voor leerkrachten. Oplossing: jonge kinderen kunnen samen met oudere kinderen rennen. De omgevingsanalyse is op de website van The Daily Mile te vinden.

Inmiddels hebben 545 Nederlandse basisscholen zich op de website geregistreerd voor deelname aan The Daily Mile (peildatum 26 april 2021).

Scholen die zich hebben geregistreerd via de website van The Daily Mile ontvangen van JOGG een startpakket (zie hoofdstuk 2, materialen). Dit startpakket geeft scholen handvatten om The Daily Mile op te starten en te blijven uitvoeren. Ook kunnen scholen een stappenplan dat op de website staat gebruiken voor het opstarten en uitvoeren van The Daily Mile (https://thedailymile.nl/aan-de-slag/). Na zes weken ontvangen scholen een mail van JOGG waarin nogmaals wordt benoemd dat scholen voor eventuele ondersteuningsvragen bij JOGG terecht kunnen.

In het startpakket, in de mail na zes weken en op de website staat een emailadres vermeld waar scholen naar toe kunnen mailen met hun ondersteuningsvraag. Vanuit JOGG worden zij vervolgens geholpen. Ook kan een JOGG-regisseur uit de gemeente waar de school staat ondersteuning bieden.

Ten behoeve van de werving: via de website van The Daily Mile is alle benodigde informatie over The Daily Mile beschikbaar. JOGG maakt tevens actief gebruik van sociale media om scholen enthousiast te maken voor The Daily Mile.

JOGG heeft ter ondersteuning van de implementatie en uitvoering een aantal ondersteunende materialen ontwikkeld.

  1. Na aanmelding ontvangen scholen een gratis startpakket van JOGG, met daarin de volgende materialen:

Informatiefolder voor de initiatiefnemer (leerkracht/directeur). In de folder wordt The Daily Mile uitgelegd, staan tips voor creëren van draagvlak en uitvoering en staan succesvolle verhalen van initiatiefnemers die The Daily Mile reeds uitvoeren.

Informatiefolder voor andere leerkrachten. In de folder staan tips voor het voorbereiden voor de start van The Daily Mile en de uitvoering ervan. Ook bevat de folder succesvolle verhalen van andere leerkrachten.

Flyer voor ouders. Op de voorkant staat: ‘Uw kind rent op school The Daily Mile. Samen met al meer dan 7.000 scholen wereldwijd!’. Op de achterkant wordt kort uitgelegd wat The Daily Mile inhoudt en waarom The Daily Mile er is.

Plaktattoo van The Daily Mile voor kinderen.

Klassenkalender om in de klas op te hangen en bij te houden wanneer The Daily Mile is uitgevoerd. Deze klassenkalender is bedoeld om de uitvoering te kunnen monitoren. Door zichtbaar te maken wanneer The Daily Mile is uitgevoerd, kunnen kinderen en leerkrachten elkaar herinneren om The Daily Mile uit te voeren.

Poster met de tekst: ‘Onze school doet mee! Samen met al meer dan 7.000 scholen wereldwijd!’.

Leerlingenkaart waarop kinderen bij kunnen houden hoe ze hebben gelopen (ze omcirkelen een emoticon en schrijven op of ze het goed ze het vonden gaan).

  1. Als een school een jaar heeft gelopen, kunnen zij bij JOGG gratis het ‘Ga zo door-pakket’ aanvragen met daarin de volgende materialen:

Inspiratiebrief van ambassadeurs Erben Wennemars en Nicole Beukers.

Een bingokaart om in de klas op te hangen en vakjes af te strepen.

Lesmap met verschillende bladen met tips om te variëren met de uitvoering van The Daily Mile.

Nieuwe leerlingenkaart waarop kinderen bij kunnen houden hoe ze hebben gelopen (ze omcirkelen een emoticon en schrijven op of ze het goed ze het vonden gaan).

Stickers met het The Daily Mile logo

  1. Omgevingsanalyse. Om scholen te ondersteunen in het bedenken en uitzetten van een geschikte route voor het lopen van The Daily Mile hebben zij de omgevingsanalyse opgesteld. Hierin staan mogelijke uitdagingen beschreven en bijbehorende oplossingen. De omgevingsanalyse is op de website te vinden.
  2. Overig

Deelnemende scholen kunnen van de website gebruikmaken voor het verkrijgen van informatie over The Daily Mile, tips voor het creëren van draagvlak, de uitvoering en contact met JOGG. Ook krijgen zij elk kwartaal een nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

  • Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Dit is een erkende interventie