Spring naar content
Naar alle interventies

WoWijs

WoWijs is een interdisciplinair interventieprogramma voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht met name gericht op achterstandswijken. Gedurende één (school)jaar volgen deelnemers voedings- en bewegingslessen en worden ze gecoacht naar een gezondere leefstijl. Het WoWijs programma is zichtbaar en bereikbaar in de wijk, waarbij er een nauwe samenwerking is met scholen, het eerstelijns zorgnetwerk, JGZ, GGD, de Gemeente en private partijen (ketenaanpak). Signalering en instroom van kinderen met overgewicht verloopt via verwijzing vanuit de scholen, verpleegkundigen en jeugdartsen van het CJG en eerste lijns professionals (huisartsen, leefstijlcoaches, diëtisten). De WoWijs interventie wordt sinds 2011 aangeboden op scholen en wijksportlocaties. Circa 2.000 kinderen hebben het programma gevolgd als vast onderdeel van de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG).

Doelgroep

Kinderen met (matig en ernstig) overgewicht in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Doel

Een duurzame daling van de BMI, door het ontwikkeling van een gezonde, actieve leefstijl en het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. Het volhouden van een gezonde actieve leefstijl leidt op termijn tot een duurzame daling van de BMI.

Aanpak in het kort

Het interdisciplinaire programma omvat 36 bijeenkomsten met beweeg-, voedings- en coachlessen aangeboden in de leefomgeving van het kind (op school/ wijksportlocatie). Diëtisten, LO-docenten en psychologen/pedagogen verzorgen de lessen. De kinderen circuleren in de les in groepen langs de verschillende disciplines. Door ontwikkeling vindt plaats op basis van onderzoeksbevindingen vanuit monitoring en evaluatie.

Een lespakket bestaande uit 36 gecombineerde lessen met voedings-, bewegings- en coachingsonderdelen. Daarnaast is er een uitgebreide map met spelmaterialen. Er is een opleiding voor de professionals samen met het NPi en een opleidingsprogramma voor LO docenten.

Het WoWijs programma is de afgelopen 10 jaar uitgevoerd op meerdere scholen in wijksportlocaties in Den Haag, op de locaties wordt gebruik gemaakt van een gymzaal en lokalen. Deelnemers zijn afkomstig uit de directe woonomgeving van de locaties. Meer dan 2000 kinderen hebben deelgenomen met goed resultaat.

Uitvoering van de interventie is mogelijk door organisaties die direct of indirect te maken hebben met preventieve gezondheidsbevordering. Hierbij kan gedacht worden aan de sectoren onderwijs, welzijn, sport en gezondheidszorg (bv. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, psychologen, pedagogen).

De Wowijs-organisatie bestaat per locatie uit één diëtist (locatiemanager), gymleraar en psycholoog. Bij meerdere locaties kan een overkoepelende projectmanager worden aangesteld. (bv stichting, ge meente of GGD).

Meer informatie

    over o.a. randvoorwaarden voor een goede uitvoering, de kosten en resultaten van de procesevaluatie.

  • Beschrijving WoWijs

Interventie-eigenaar

  • Stichting Haagse Jeugd Gezond

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 24 juni 2021
Dit is een erkende interventie