Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Aan de slag met de buurtsportcoach (2012)

eindrapport werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches

“Aan de slag met de buurtsportcoach”, dat is de titel van het eindrapport van de Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches.

Gezien de succesvolle inzet van combinatiefuncties op en rond de school, bij de sportverenigingen en in de cultuursector, geïnitieerd door het ministerie van OCW en het ministerie van VWS, heeft de minister van VWS besloten meer combinatiefuncties te realiseren die met een verbrede inzet nog meer mensen kunnen laten sporten en bewegen in de buurt. Deze functies worden ‘buurtsportcoaches’ genoemd. Naast de bestaande doelen op het terrein van onderwijs, sport en cultuur wordt ingezet op het beter verbinden van de sportsector met onder meer de sectoren zorg, welzijn, commerciële sport en beweegaanbieders, de bedrijfsportsector, kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Door deze uitbreiding van de impuls kunnen vanaf 2013 in totaal 2900 fte’s gerealiseerd worden. Dit is inclusief de huidige combinatiefuncties.

Het is de bedoeling dat de buurtsportcoaches de verschillende doelgroepen in de buurt daadwerkelijk aan het bewegen zetten: meer handen aan de bal dus! Beoogd is dat het om nieuwe activiteiten gaat, uitgevoerd met nieuwe buurtsportcoaches.

De inzet van buurtsportcoaches is straks vooral het resultaat van lokaal beleid. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben in opdracht van de minister van VWS de ‘Buurtscan Sport’ ontwikkeld. Het doel van deze buurtscan is om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een buurtgericht sport- en beweegaanbod. Gemeenten ontwikkelen dit beweegaanbod samen met de relevante lokale partijen en netwerken, zoals jeugd-en welzijnsinstellingen, eerstelijnsgezondheidszorg, sportaanbieders et cetera. De buurtsportcoach zal dit aanbod daadwerkelijk vorm geven en/of uitvoeren in de buurt.

De Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches heeft een aantal handreikingen en modellen ontwikkeld zoals:

  • een stappenplan voor de invoering van buurtsportcoaches;
  • modellen voor samenwerking in de buurt
  • diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen met buurtsportcoaches
  • een overzicht met relevante competenties en 
  • een aantal voorbeeldfuncties.

Daarnaast geeft de werkgroep een aantal adviezen aan gemeenten, hun lokale partners en andere organisaties die betrokken zijn bij de invoering van de buurtsportcoach. Bekijk het volledige rapport.

Literatuurverwijzing: Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches (2012). Aan de slag met de buurtsportcoach: eindrapport werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches. Den Haag: Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ONDE-TB-0008 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving