Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewoners in aandachtswijken sporten minder (2023)

kennis- en innovatiescan WP1

Auteur(s): Mirjam Stuij, Ine Pulles

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. Deze scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP1) aan de slag te gaan.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een ‘startfoto’ met een beschrijving van de bestaande kennis over het wicked problem. Daarvoor wordt de hoofdtitel ontleed: de auteurs gaan eerst in op ‘bewoners in aandachtswijken’ en vervolgens op ‘sporten minder’. De onderwerpen uit de subtitel worden hierin meegenomen.

Dan volgt in hoofdstuk 3 een kritische reflectie op verschillende (onderliggende) onderwerpen uit dit wicked problem. Bijvoorbeeld het onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ sociaaleconomische status, de verwachtingen van sporten en bewegen, en onderliggende mensbeelden in (sport)beleid en -onderzoek.

Hoofdstuk 4 zet, gebaseerd op enkele omvangrijke literatuur- en evaluatiestudies, uiteen wat succesfactoren voor een wijkgerichte aanpak gericht op dit wicked problem zijn. Ook gaan de auteurs nader in op hoe ruimte te geven aan betrokken personen en partijen.

Hoofdstuk 5 biedt een overzicht van bestaande aanpakken en initiatieven. In hoofdstuk 6 volgt ten slotte de slotbeschouwing.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan.

Literatuurverwijzing: Stuij, M., & Pulles, I. (2023). Bewoners in aandachtswijken sporten minder: kennis- en innovatiescan WP1. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-961 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving