Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Chillen, skaten, gamen (2008)

opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland

Het onderzoek dat voor u ligt is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Aanleiding voor het onderzoek was de motie Koser Kaya waarin gevraagd werd om een onderzoek naar de aansluiting van de opleiding voor pedagogisch medewerkers op de praktijk van de buitenschoolse opvang en mogelijkheden ter verbetering van die aansluiting. Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in eventuele problemen op dit gebied en deze te voorkómen opdat de kwaliteit van de buitenschoolse opvang gehandhaafd blijft en voldoet aan de behoefte van kinderen van vooral acht jaar en ouder en hun ouders. In het onderzoek stonden drie vragen centraal: (1) aan welke kwaliteitseisen moet de buitenschoolse opvang voldoen, (2) wat valt er nog te verbeteren, en (3) wat is essentieel voor de opleiding van pedagogisch medewerkers? Een brede groep betrokkenen is benaderd met de vraag hoe zij denken over de genoemde drie thema’s, daaronder waren met name ouders, pedagogisch medewerkers, opleiders, aanbieders van buitenschoolse opvang, brancheorganisaties, en andere deskundigen, maar ook de kinderen zelf.

Literatuurverwijzing: Boogaard, M., Fukkink, R., & Felix, C. (2008). Chillen, skaten, gamen: opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Omschrijving