Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De gezonde wijk (2007)

op weg naar bewegingsvriendelijke wijken in Amsterdam

Het onderzoek “De Gezonde Wijk” richtte zich specifiek op de invloed van de woonomgeving op het beweegpatroon van de bewoners van Amsterdamse wijken. Aan de hand van de analyses die verricht zijn op de verzamelde data konden uitspraken gedaan worden over een aantal factoren die een positieve dan wel negatieve invloed hebben op het beweeggedrag van buurtbewoners. Er is daarbij expliciet rekening gehouden met het feit dat met name kinderen hun woonomgeving anders (willen) gebruiken dan volwassenen. In het rapport dat uit dit onderzoek is voortgekomen werden vele verbanden genoemd die bestaan tussen het ruimtelijke ontwerp van buurten en het beweeggedrag van buurtbewoners. Dit rapport gaat daar verder waar het eerdere rapport eindigde. Bij de gemeente Amsterdam bestond namelijk behoefte aan concrete aanknopingspunten aan de hand waarvan zij bij de nieuwbouw of herstructurering van wijken rekening kan houden met de gezondheid van de bevolking. Door middel van diepgaandere analyses (zowel kwantitatief als kwalitatief) zal het de belangrijkste aspecten die het beweeggedrag op buurtniveau bepalen verder in kaart brengen. Maar belangrijker dan dat: dit rapport probeert ook een aantal van deze ruimtelijke aspecten concreet te maken en daarmee ook handvatten te bieden voor het bouwen van “bewegingsvriendelijke buurten”.

Literatuurverwijzing: Hertog, F.R.J. den, Moerman, M., Wilgenburg, R. van, & Poppel, M.N. van (2007). De gezonde wijk: op weg naar bewegingsvriendelijke wijken in Amsterdam. Amsterdam: EMGO Instituut.

Omschrijving