Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De sportstimulering van adolescente meiden binnen het gemeentelijk netwerk Amersfoort (2016)

Uit literatuurstudie blijkt dat het sportgedrag van meiden sterk afneemt wanneer zij in de adolescentiefase komen. Naar aanleiding daarvan is binnen het gemeentelijk netwerk in Amersfoort onderzocht wat er bekend is over de afname in sportgedrag van meiden, hoe het sportaanbod is vormgegeven, wat knelpunten zijn in het sportaanbod en hoe het aanbod beter kan aansluiten bij de behoeften van adolescente meiden. Er zijn elf semi-gestructureerde interviews afgenomen bij informanten binnen het gemeentelijk jeugdnetwerk in Amersfoort. Er blijken verschillende perspectieven te zijn op het sportgedrag van adolescente meiden. Sommige informanten zien een afname van sportgedrag van meiden in de praktijk, anderen zien dit niet. Er kan geconcludeerd worden dat er in de gemeente Amersfoort al veel gedaan wordt aan sportstimulering. Om de knelpunten weg te nemen en verbeteringen door te voeren zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de omvang van het probleem. Zo kunnen de behoeften van adolescente meiden in Amersfoort zichtbaar worden en kan er passend sportaanbod gecreëerd worden. Twee aanbevelingen zijn gedaan, namelijk gendergescheiden sport aanbieden en het werken vanuit een communitybenadering voor het vergroten van de effectiviteit van interventies.

Literatuurverwijzing: Bruintjes, E., & Klap, E. (2016). De sportstimulering van adolescente meiden binnen het gemeentelijk netwerk Amersfoort. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving