Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De tennismarkt (2015)

Jaarlijks geven tennisliefhebbers geld uit aan contributie, tennisles en –materialen en stellen tennisverenigingen, -leraren en sportleveranciers hun diensten en producten beschikbaar. Daarnaast hebben velen een baan te danken aan de tennissport en wordt er tijdens tennisevenementen in het VIP-gedeelte menige zakendeal beklonken en sponsorschap aangegaan. Kortom er is vraag naar tennis en er is een tennisaanbod en deze treffen elkaar op de ‘tennismarkt’. Hoe steekt deze tennismarkt in elkaar en hoeveel geld besteden mensen aan het tennisspel? Hoeveel mensen werken bij tennisverenigingen en hoe verhoudt de omvang van de Nederlandse tennismarkt zich tot die van de rest van Europa?

In dit hoofdstuk uit het brancherapport Tennis in Nederland wordt de tennissport beschreven als volwaardige bedrijfstak. Er wordt ingegaan op de vraag naar tennis vanuit het perspectief van de ‘tennisconsument’ en de aanbodzijde van de tennismarkt wordt besproken aan de hand van de ‘tennisproducent’. Daarnaast wordt ingegaan op de werkgelegenheid die de tennissport teweegbrengt en wordt een inschatting gemaakt van de omvang (in euro’s) van de Nederlandse tennismarkt en wordt een beeld geschetst van de omvang van de Europese tennismarkt.

Een aantal feiten en cijfers uit dit hoofdstuk:

  • De tennismarkt bestaat uit vraag naar en aanbod van tennis. Zowel de vraag naar als het aanbod van tennis bestaat uit inkomsten en uitgaven die gepaard gaan met de actieve vorm (zelf beoefenen) en de passieve vorm (volgen) van tennis.
  • Naar schatting gaat er in de tennismarkt op jaarbasis een half miljard euro om. Dit zijn bestedingen door tennissers (lidmaatschappen, lesgeld, tenniskleding en –artikelen, tennishoreca en reiskosten), de overheid (subsidies) en het bedrijfsleven (sponsoring).
  • 57 procent van de totale inkomsten van tennisverenigingen komt uit contributies van leden en 27 procent uit de sportkantine. Naar schatting bedroegen de totale inkomsten van alle tennisverenigingen in 2014 ruim 178 miljoen euro.
  • 43 procent van de totale uitgaven van tennisverenigingen gaat naar huisvestingskosten, kapitaallasten, onderhoud en schoonmaak. Naar schatting bedroegen de totale uitgaven van alle tennisverenigingen in 2014 zo’n 167 miljoen euro.
Literatuurverwijzing: Straatmeijer, J., & Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) (2015). De tennismarkt. In H. Poel, Tennis in Nederland (pp. 216-237)