Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dorpsleven tussen stad en land (2017)

slotpublicatie sociale staat van het platteland

Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid. Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en achteruitgang. Het SCP heeft onderzocht in hoeverre de contrasten toenemen binnen het platteland. Dit rapport biedt inzicht in veranderingen in de leefsituatie van de 5 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland. Deel A gaat in op de verschillen tussen vier dorpstypen: grote of kleine dorpen, die ofwel dichtbij de stad of afgelegen liggen. Aan de hand van uiteenlopende statistische bronnen behandelen de auteurs demografische, sociaaleconomische en sociaal-culturele veranderingen. Ook verschillen met de stad komen hier aan bod. Deel B gaat vooral over het ‘echte’ platteland, de kleine dorpen in relatie tot bevolkingskrimp. De auteurs schetsen demografische en sociaaleconomische trends voor de ruim 2,6 miljoen inwoners van kleine dorpen in en buiten krimpregio’s in Nederland. Op basis van data die speciaal voor dit onderzoekprogramma zijn verzameld, bekijkt men de leefbaarheid in relatie tot de sociale kwaliteit van kleine dorpen. ‘Dorpsleven tussen stad en land’ is de slotpublicatie van het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland waaraan het SCP heeft gewerkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het is een vervolg op ‘De dorpenmonitor’, die in 2013 verscheen.

Literatuurverwijzing: Steenbekkers, A., Vermeij, L., & Houwelingen, P. van (2017). Dorpsleven tussen stad en land: slotpublicatie sociale staat van het platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving