Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Draaiboek Spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in Roosendaal (2023)

gecombineerd met de toolkit spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in Roosendaal

In dit draaiboek wordt verwezen naar het stappenplan beweegvriendelijke omgeving op de website beweegvriendelijkebuurt.nl en naar de toolkit ‘spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal.

Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de nodige ‘hoe kan dit’-momenten. Een voorbeeld van zo een moment is dat we in januari 2023 (toen het KIEM-project ongeveer een jaar liep) de motie ‘Buiten spelen en bewegen voor iedereen (jong, oud en mensen met een beperking)’ tegenkwamen. Een motie die op 22 juli 2021 unaniem is aangenomen door de raad. Volgens de beleidsadviseur sport geeft het feit dat hij deze motie in januari 2023 ‘toevallig’ tegenkwam precies aan hoe de samenwerking rondom spelen, bewegen,
sporten en ontmoeten in de openbare ruimte op dit moment georganiseerd is in de gemeente. We willen dit voorbeeld niet gebruiken als excuus of als verwijt maar om te laten zien dat het van belang is om voordat er gebruik gemaakt kan worden van het draaiboek en de bijbehorende toolkit er nog enkele stappen moeten worden genomen. Deze zijn hieronder opgenomen als implementatieadvies vooraf.

Implementatie advies vooraf
De onderzoekers denken dat onderstaande zaken eerst moeten worden aangepakt alvorens te gaan werken met dit draaiboek en de toolkit.

  • Formuleren van visie/beleid of uitgangspunten voor spelen, bewegen, sporten en ontmoeten. Zie ook beleidscontext in dit document voor uitgangspunten die er wel zijn.
  • Het thema spelen, bewegen, sporten en ontmoeten is nog nergens geborgd binnen de gemeentelijke organisatie waardoor het intersectoraal oppakken van dit thema nog niet lukt.
  • Aanstellen van een verantwoordelijke/budgethouder voor dit thema.
  • Samenwerking intern opbouwen/intensiveren. Nu waren niet alle betrokkenen op de hoogte van waaraan gewerkt werd. Het is met name van belang dat er draagvlak komt voor de manier van werken, in de verschillende beleidsdomeinen. (Zie ook hoofdstuk 4, wie is wie en wie doet wat in dit draaiboek).
  • Helder krijgen wie welke rol heeft in proces of een project m.b.t. van spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte. (Zie ook hoofdstuk 4, wie is wie en wie doet wat in dit draaiboek). Eigenaars van de toolkit (initiatiefnemers) kunnen per wijk of project verschillen.
  • Antwoord geven op de vraag hoe het Sportkunde partnership en de studenten (zowel Sportkunde als CIOS) een rol kunnen spelen bijvoorbeeld bij uitvoering van instrumenten die zijn beschreven toolkit.
Literatuurverwijzing: Kunen, M., Koot, L., Herpen, N. van, Gommeren, M., Clercq, J. de, SSNB, ... Gemeente Roosendaal (2023). Draaiboek Spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in Roosendaal: gecombineerd met de toolkit spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in Roosendaal. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

Omschrijving