Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland (2020)

twaalf Gelderse projecten om de openbare ruimte sportvriendelijker te maken

De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om bij het inrichten van de leefomgeving aandacht te schenken aan gezonde leefstijl en leefbaarheid. De provincie Gelderland heeft vooruitlopend hierop in haar uitvoeringsprogramma voor 2016-2019, ‘Gelderland Sport!’, nadrukkelijk aandacht voor de sportieve inrichting van de openbare ruimte. Zo heeft de provincie aan twaalf Gelderse projecten subsidie verleend om de openbare ruimte sportvriendelijker en leefbaarder te maken.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Gelderland, zijn deze projecten geëvalueerd. Bij alle twaalf projecten is in kaart gebracht hoe de organisatie, het beheer en het activiteitenaanbod op elkaar zijn afgestemd en wat daarin succes- en faalfactoren waren. In een verdiepende studie is bij drie projecten nader ingegaan op het gebruik, het bereik en de maatschappelijke waarde van de aanpassingen in de openbare ruimte.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fases. In de eerste onderzoeksfase zijn alle gesubsidieerde projecten benaderd om door middel van documentenanalyses en interviews met de initiatiefnemers na te gaan hoe deze projecten georganiseerd zijn, wat succes- en faalfactoren zijn en hoe de projecten gebruikt worden. Dit heeft in een tussenrapportage geresulteerd. Deze tussenrapportage is te vinden in bijlage 2; de hoofdbevindingen worden ook samengevat in hoofdstuk 3.

Deze rapportage richt zich op de tweede fase van het project, waarin drie projecten verder onderzocht worden. In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksopzet en methode van onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 staan de belangrijkste bevindingen uit onderzoekfase 1, die bestond uit een verkennende studie naar de twaalf projecten. Hoofdstukken 4, 5 en 6 rapporteren over onderzoeksfase 2, waarin drie focusprojecten diepgaander zijn onderzocht. Hoofdstuk 7 bevat de beantwoording van de onderzoeksvragen, de conclusies van het onderzoek (fase 1 en fase 2 gecombineerd) en enkele aanbevelingen.

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., & Prins, R.G. (2020). Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland: twaalf Gelderse projecten om de openbare ruimte sportvriendelijker te maken. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-705 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving