Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Effecten van sport en bewegen op de basisschool (2014)

voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties

Deze voorstudie geeft een literatuuroverzicht van wat bekend is over de veronderstelde verbanden tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Vaak wordt een positieve associatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties verondersteld. Daarnaast is in de afgelopen periode steeds meer aandacht en discussie rondom het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Om meer inzicht te geven in het wetenschappelijke bewijs rondom de relatie tussen sport en bewegen op school en (determinanten van) schoolprestaties bij basisschoolkinderen is dit literatuuroverzicht gemaakt. Hierin is nagegaan wat bekend is over de richting van de relatie (positief, negatief of neutraal), de causaliteit van de relatie en de hoeveelheid studies naar de relatie. Op basis van het literatuuroverzicht en een expertmeeting zijn vervolgens lacunes geïdentificeerd en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek op dit terrein bepaald. Er zijn verschillende methoden gebruikt in deze studie. Ten eerste is de reeds bij het Mulier Instituut bekende literatuur meegenomen. Tevens is aanvullende literatuur gezocht in Pubmed. Ten tweede is aan experts gevraagd input te leveren voor het literatuuroverzicht (en daarnaast over lopende projecten op dit gebied). Tot slot is in een expertmeeting nagegaan wat lacunes op dit onderzoeksgebied zijn en welke prioriteiten hieraan gegeven moeten worden.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J.M.H., & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport en bewegen op de basisschool: voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-344 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving