Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie Best Football Friends 2017 (2017)

een tevredenheidsonderzoek van een provinciaal voetbaltoernooi voor meisjes in Noord-Brabant

In aanloop naar het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal dat in de zomer van 2017 in Nederland plaatsvond, ondersteunde de provincie Noord-Brabant het project Best Football Friends (BFF). De uitvoering lag in handen van Sportservice Noord-Brabant dat in de periode maart – mei 2017, in samenwerking met lokale toernooiorganisaties, in 23 gemeenten een BFF-voetbaltoernooi organiseerde voor meisjes van 10-14 jaar. In totaal deden hier volgens de organisatie iets meer dan 1000 meisjes aan mee. Na deze voorrondes werden in juni drie regiofinales gespeeld en vond de finale plaats op 8 juli. De doelstelling van het BFF project was tweeledig: het stimuleren van bewegen en sport onder meisjes en het creëren van betere randvoorwaarden voor meisjes bij voetbalverenigingen. Het Mulier Instituut is gevraagd om een evaluatieonderzoek van het project uit te voeren. De centrale onderzoeksvraag hiervoor luidde: hoe tevreden zijn de deelneemsters en betrokken actoren (waaronder SSNB, gemeenten, buurtsportcoaches, verenigingen) over de uitvoering en opbrengsten van de BFF-toernooien? Op basis van de resultaten van een online vragenlijst onder 210 van de ruim 1000 deelneemsters en interviews met de hoofdorganisatoren vanuit Sportservice Noord-Brabant en veertien lokale organisatoren, worden in deze rapportage conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De centrale vraagstelling – hoe tevreden zijn deelneemsters en betrokken organisatie-actoren over de uitvoering en opbrengsten van de BFF-toernooien? – kan beantwoord worden met ‘overwegend tevreden’. De conclusie ten aanzien van het behalen van de overkoepelende tweeledige hoofddoelstelling vanuit de provincie is minder eenduidig positief. 

Literatuurverwijzing: Elling, A., Post, A., Heijnen, E., & Hover, P. (2017). Evaluatie Best Football Friends 2017: een tevredenheidsonderzoek van een provinciaal voetbaltoernooi voor meisjes in Noord-Brabant. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0005 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-518 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving