Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatierapport ‘Lekker in je Lijf’ (2018)

eindevaluatie van de effecten en ervaringen

Auteur(s): Leanne Reijnen

Lekker in je Lijf is een beweegprogramma voor volwassenen met overgewicht, waarin men in een groep gaat bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Aanvullend geeft een diëtist voorlichting over gezonde voeding. Het programma wordt volledig vergoed voor mensen die een Gemeentepolis hebben bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. In 2015 zijn de eerste fysiotherapiepraktijken gestart met de uitvoering van het beweegprogramma. Het programma wordt inmiddels in elf praktijken, verspreid over negen gemeenten, aangeboden. Om inzicht te krijgen in de uitvoering en de effecten van deelname aan het beweegprogramma, wordt het programma sinds de uitrol gemonitord en geëvalueerd door de GGD Hollands Midden. In juli 2017 is de onderzoeksperiode beëindigd en zijn alle gegevens samengevoegd. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de resultaten van eindevaluatie.

Conclusie en aanbevelingen
Bijna alle deelnemers ervaren zelf vooruitgang op het gebied van lichamelijke gezondheid als gevolg van hun deelname aan het beweegprogramma. Ook geven ze aan (iets) meer te bewegen na afloop van het beweegprogramma. Vooruitgang in de mate waarin moeite wordt ervaren met het tillen van zware voorwerpen, het doen van zware huishoudelijke klussen en het lopen van een paar trappen is ook zichtbaar bij een deel van de groep deelnemers, echter geldt in de meeste gevallen dat bij de meerderheid de score op deze items gelijk blijft. De effecten van het programma op de mate waarin deelnemers zich onrustig, energiek en neerslachtig en somber voelen, geven op de lange termijn tevens geen eenduidige resultaten weer. Voor sommige deelnemers heeft het beweegprogramma hierop een positieve invloed, terwijl bij andere deelnemers de emotionele gezondheid negatief beïnvloed is. Deelnemers ervaren echter zelf wel vooruitgang op het gebied van emotionele gezondheid. De effecten van het beweegprogramma op de lichamelijke en emotionele gezondheid zijn direct na afloop van het beweegprogramma sterker aanwezig in vergelijking met zes maanden na afloop van het programma. Op het gebied van maatschappelijke participatie zijn geen blijvende en eenduidige resultaten zichtbaar. De effecten van het beweegprogramma kunnen vergroot worden als er een goede doorstroom naar regulier sporten beweegaanbod plaatsvindt. Naast het verzorgen van kennismakingslessen, kunnen gemeenten aanspraak doen op samenwerkingsverbanden en met behulp van een wijkgerichte aanpak zorgen voor een warme overdracht. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de inzet van een welzijnscoach of buurtsportcoach. Daarnaast is een actieve inzet in de werving van deelnemers gewenst, mede door het vergroten van de bekendheid van het beweegprogramma. Ten slotte wordt aanbevolen om in te zetten op het versterken van de motivatie van deelnemers, onder andere door een vraaggerichte en persoonlijke benadering te hanteren en deelnemers wegwijs te bieden op het gebied van andere problemen. 

Literatuurverwijzing: Reijnen, L. (2018). Evaluatierapport ‘Lekker in je Lijf’: eindevaluatie van de effecten en ervaringen. Gouda: GGD Hollands Midden.

Omschrijving