Spring naar content
Terug naar de kennisbank

FC Utrecht in de wijk (2019)

een kwalitatief onderzoek naar de mogelijke bijdragen van FC Utrecht aan de ontwikkeling van jeugd in Overvecht, Ondiep en Leidsche Rijn

Auteur(s): Luuk Schroen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een concept dat de laatste decennia steeds vaker onderdeel is binnen de bedrijfsvoering van Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s). Naast de core business, voetbal, is ook maatschappelijke betrokkenheid steeds meer een vereiste vanuit de maatschappij voor dergelijke organisaties. Ook FC Utrecht is al jaren actief op het gebied van MVO en toont daarin haar ambitie om ‘vanuit het hart’ bij te dragen aan enkele vraagstukken in de lokale samenleving. FC Utrecht spreekt uit in haar maatschappelijk programma structureler aanwezig te willen zijn in de wijken van Utrecht en in de gemeenten waar ze mee samenwerkt. Jeugd is daarin voor de club een belangrijke pijler, waar ze wil bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd. Onbekend is echter wat FC Utrecht nu daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van jeugd.

In dit onderzoek staat daarom centraal hoe FC Utrecht met haar maatschappelijk programma kan bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd in drie wijken van Utrecht, namelijk Overvecht, Ondiep en Leidsche Rijn. Daarvoor is in elke wijk met jongerenwerkers van Stichting JoU, sociaal makelaars van Dock en de doelgroep jeugd zelf gesproken in interviews en focusgroepen. Aan de hand van semigestructureerde interviews is hen gevraagd in welke mate FC Utrecht bijdraagt aan de ontwikkeling van jeugd, wat ze verwachten van FC Utrecht op maatschappelijk gebied en hoe de club optimaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd.

Uit de resultaten van deze interviews kan worden geconcludeerd dat FC Utrecht te weinig zichtbaar is in de wijken van het onderzoek, waardoor er volgens respondenten binding en betrokkenheid bij de club wordt gemist. Wél zien de respondenten een grote meerwaarde in de voetbalclub FC Utrecht, omdat een bijzondere organisatie als FC Utrecht tot de verbeelding spreekt bij jeugd en als indrukwekkend wordt ervaren. Deze meerwaarde kan FC Utrecht op twee manieren volgens de respondenten inzetten. Ten eerste geven respondenten aan dat er een drietal thematieken zijn – (sport)participatie, bewustzijn creëren en motiveren – die mede door inzet van rolmodellen en voorbeeldfuncties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd. Hier gaat het dus voornamelijk om het inhoudelijke deel van het maatschappelijke programma voor jeugd. Ten tweede geven de respondenten aan dat FC Utrecht – maar ook haar (wijk)partners – gebaat zijn bij samenwerkingen. FC Utrecht zou volgens hen beter kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven en kunnen sturen op structurele samenwerkingen. Volgens de respondenten zorgt dat ervoor dat de inhoud van het maatschappelijk programma optimaal kan worden gerealiseerd in de wijken, omdat partijen elkaar kunnen aanvullen en daar dus ook beter gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Respondenten hebben op deze manier globaal een tweetal manieren genoemd die FC Utrecht kan helpen haar ambitie om structureel aanwezig te zijn in de wijken en bij te dragen aan de ontwikkeling van jeugd te realiseren. Voor FC Utrecht ligt dan nu ook de opdracht om inhoudelijk een duidelijk en concreet programma samen te stellen, waarna besloten kan worden met welke partijen kan worden samengewerkt om doelen omtrent de ontwikkeling van jeugd te bereiken.

Literatuurverwijzing: Schroen, L. (2019). FC Utrecht in de wijk: een kwalitatief onderzoek naar de mogelijke bijdragen van FC Utrecht aan de ontwikkeling van jeugd in Overvecht, Ondiep en Leidsche Rijn. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving