Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gelderse open clubs en vitale sportparken (2019)

startrapportage, gesubsidieerde projecten en open clubs en vitale sportparken in Gelderland

De provincie Gelderland wil voor 2019 een groeiend aantal sterke, toekomstbestendige sportclubs en vitale sportparken. Deze sportclubs en sportparken moeten bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken in Gelderland.

Met het subsidietraject Open Clubs & Vitale Sportparken van de Provincie Gelderland worden verenigingen financieel ondersteund om zich aan deze nieuwe rol aan te passen. In april 2019 zijn 42 aanvragen gehonoreerd.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Mulier Instituut zijn gevraagd om tijdens dit project in de kennisopbouw te faciliteren door onderzoek te doen naar de succesfactoren in het proces en de maatschappelijke resultaten van de aangevraagde subsidies. Deze startrapportage is gericht op hoe de toekomstbestendigheid, sportparticipatie en leefbaarheid zich hebben ontwikkeld door het Open club/vitaal sportpark-traject en wat daarbij de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn.

Gesprekken zijn gevoerd met de betrokkenen bij de projecten om de eerste inzichten en ervaringen van het project in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in deze startrapportage.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 van de startrapportage gaat over de toegepaste methode. Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de onderzochte verkenningstrajecten. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de aanleiding, doelstelling, partners en tijdlijnen voor de onderzochte ontwikkelprojecten in kaart gebracht. De komende twee jaar worden de ontwikkelprojecten op deze thema’s verder onderzocht. Tot slot worden in het laatste hoofdstuk de belangrijkste aandachtspunten samengevat.

Literatuurverwijzing: Reitsma, M., Hoeijmakers, R., Kalmthout, J. van, & Schoemaker, J. (2019). Gelderse open clubs en vitale sportparken: startrapportage, gesubsidieerde projecten en open clubs en vitale sportparken in Gelderland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-628 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving