Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gelderse open clubs en vitale sportparken (2021)

opbrengsten en succes- en verbeterfactoren bij de ontwikkeling van open clubs & vitale sportparken

De provincie Gelderland wil met het subsidietraject Open Clubs & Vitale Sportparken verenigingen en sportparken ondersteunen en ruimte geven om te experimenteren met hun maatschappelijke rol. Deze sportclubs en sportparken kunnen (meer) bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken in Gelderland. De provincie Gelderland heeft De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Mulier Instituut gevraagd om het traject te monitoren en te evalueren.

De onderzoeksvraag luidt: hoe hebben de samenwerking, toekomstbestendigheid, sportparticipatie en leefbaarheid zich ontwikkeld door de Open Club-/Vitaal Sportpark-projecten en wat zijn daarbij de belangrijkste succes- en verbeterfactoren?

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: in het merendeel van de projecten is een grote toename zichtbaar van het onderlinge contact tussen de betrokken partijen. De samenwerking tussen sportorganisaties en niet-sportorganisaties is op veel plekken tot stand gekomen. Toch blijkt dit vaak een lastig proces en lukt het aangaan van dit type samenwerkingen niet altijd. Met name samenwerkingen met zorg- en welzijnspartijen zijn moeizamer verlopen en hebben tot minder resultaat geleid. Het blijft nodig om steeds weer opnieuw mensen te betrekken, alert te blijven en een trekkersrol te vervullen.

Veel projectleiders/uitvoerders hebben het gevoel dat door het project de activiteit op het sportpark is verhoogd en dat de club ‘er beter voor staat dan voor aanvang van het project’, bijvoorbeeld wat betreft aantal leden, financiële situatie, vrijwilligersbestand of ervaren sfeer. Dit vertrouwen in de toekomst van de vereniging lijkt voor de leden, naast nieuwe samenwerkingen, samen te hangen met beter luisteren naar de wensen van de leden of de buurt.

Het is op veel plekken gelukt om door de projectactiviteiten nieuwe leden te werven voor de sport en/of het activiteitenaanbod op de club of het sportpark te vergroten of te verbreden. Hierdoor zijn in veel gevallen meer mensen gaan sporten of bewegen. Het bereiken van specifieke doelgroepen, vaak kwetsbare groepen die belemmeringen bij sport en bewegen ervaren, blijkt lastiger en is slechts in enkele gevallen gelukt.

Leefbaarheid is bij veel projecten geen groot aandachtspunt en de uitwerkingen en opbrengsten blijven op dit gebied achter. Toch geeft ongeveer de helft van de leden en bijna één op de vijf buurtbewoners aan dat het project heeft bijdragen aan de leefbaarheid, de sociale contacten en het verminderen van overlast.

Literatuurverwijzing: Schoemaker, J., Reitsma, M., Kalmthout, J. van, Hoeijmakers, R., & Ven, R. van de (2021). Gelderse open clubs en vitale sportparken: opbrengsten en succes- en verbeterfactoren bij de ontwikkeling van open clubs & vitale sportparken. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-841 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving