Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Healthy inclusion (2009)

perspectieven van aanbieders op deelname van allochtonen aan gezondheidsbevordering in Nederland, empirische analyse I, interviews aanbieders, Nederlandse samenvatting

De gezondheidssituatie van leden van etnische minderheidsgroepen is slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar gezondheidsvoorzieningen weten hen minder goed te bereiken. Het Verwey-Jonker Instituut voert in Europees verband het project Healthy Inclusion uit, dat beoogt het gebruik door en de effectiviteit van gezondheidsbevordering van allochtone groepen te verbeteren. Het verschil in de gezondheid tussen allochtone en autochtone Nederlanders is deels te verklaren door sociaaleconomische verschillen, zoals armoede, en slechte leefgewoonten. Verder zijn er problemen in de communicatie, die er voor zorgen dat gezondheidsinterventies minder toegankelijk zijn voor allochtonen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuuronderzoek en de analyse van de interviews met een aantal vertegenwoordigers van organisaties die gezondheidsbevorderende interventies aanbieden. De conclusies zijn op drie niveaus: interventieniveau, organisatieniveau en institutioneel niveau.

Literatuurverwijzing: Vliet, K. van, Gruijter, M.J. de, & Bulsink, D. (2009). Healthy inclusion: perspectieven van aanbieders op deelname van allochtonen aan gezondheidsbevordering in Nederland, empirische analyse I, interviews aanbieders, Nederlandse samenvatting. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Omschrijving