Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heel Epe beweegt (2016)

sport- en beweegplan Epe 2020

De gemeente Epe heeft twee beleidsdocumenten die kaders bieden voor de ontwikkeling van het

Sport- en Beweegplan Epe 2020. Zo heeft de gemeenteraad van Epe in 2013 besloten de Toekomstvisie ‘Epe, krachtig en vitaal’ vast te stellen en heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgens in 2015 de Sociale Agenda 2015 – 2021 vastgesteld. Ook de rol van de gemeente is vastgelegd in een visiedocument. De gemeente Epe kiest er (in algemene zin) voor om een ‘regisserende gemeente’ te zijn. De gemeente werkt daarin beleid gestuurd. Praktisch bezien vult de gemeente de regierol in door richting/sturing te geven, te coördineren (afstemming) en te verbinden (samenwerking); de uitwerking en uitvoering van het beleid laat de gemeente in grote mate over aan de inwoners, maatschappelijke organisaties en specifiek in dit geval: aan de sportaanbieders. Het voorliggende Sport- en Beweegplan Epe 2020 kent één belangrijke algemene ambitie, namelijk:

‘De kracht van sporten en bewegen versterken om daarmee mensen aan elkaar te binden, om plezier te hebben en daarnaast de gezondheid en het welbevinden van mensen te verbeteren. Sporten en bewegen moet het ultieme middel zijn om maatschappelijke ontwikkelingen en problemen het hoofd te bieden.’

Literatuurverwijzing: (2016). Heel Epe beweegt: sport- en beweegplan Epe 2020. Epe: Gemeente Epe.

Omschrijving