Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering? (2021)

een onderzoek naar de best passende financieringswijze

Over de hele linie zijn de volgende criteria voor de vormgeving van structurele financiering als het meest belangrijk genoemd door AEF:

  • Weg van de vrijblijvendheid; de manier van financieren moet stimuleren dat de middelen zoveel mogelijk worden ingezet voor preventie.
  • Vrijheid voor regio’s om hierbinnen eigenstandig keuzes te maken, bijvoorbeeld over doelen, inrichting en werkwijze. Daarin wordt een zekere vrijheid voor eigen invulling gevraagd.
  • De duurzaamheid van de financiering. Partijen willen weg van het financieren van kortdurende projecten en/of pilots waarvan de inzet na afloop vaak niet voortgezet wordt.
  • Het stimuleren van een stevige samenwerking op regionaal niveau, in het bijzonder tussen gemeenten en zorgverzekeraars.
  • Inbedding in gemeentelijke werkwijzen en de lokale democratische controle die daarbij aansluit.

Deze criteria staan soms op gespannen voet met elkaar. AEF concludeert dat een specifieke uitkering het meest voor de hand ligt in het geval gemeenten verantwoordelijk zijn voor de preventie-infrastructuur en voor de financiering van het aanbod van (collectieve) preventieve interventies. 

Literatuurverwijzing: Broek, T. van den, Eerden, S. van, & Veldhuisen, A. van (2021). Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?: een onderzoek naar de best passende financieringswijze. Utrecht: Andersson Elffers Felix.

Omschrijving