Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Ik ben hier aangenomen om te werken, niet om te sporten' (2012)

een kwalitatief onderzoek naar de (on)mogelijkheden om niet-deelnemers van bedrijfsport, deel te laten nemen aan bedrijfssport

Auteur(s): Mark Janssen

De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie luidt: welke betekenissen geven niet-deelnemers van bedrijfssport aan bedrijfssport en welke factoren spelen een rol voor eventuele deelname? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. In totaal zijn er veertien werknemers en twee bedrijfssportcoördinatoren met behulp van semi-gestructureerde topiclijsten geïnterviewd. Uit de interviews komt naar voren dat de werknemers over het algemeen een positieve attitude hebben ten aanzien van bedrijfssport. De belangrijkste kanttekening die er wordt gemaakt heeft betrekking op de onduidelijkheid over de effecten van het programma. Zowel werknemers als bedrijfssportcoördinatoren vragen zich af of de sportactiviteiten daadwerkelijk bijdragen aan gezondheidsverbetering en verzuimreductie. Belangrijkste redenen om niet te sporten hebben te maken met een gebrek aan intrinsieke motivatie. Werknemers die wel een sportintentie hebben maar aangeven geen gebruik te zullen gaan maken van de bedrijfssportmogelijkheden, wijzen hiervoor naar het aanbod.

Literatuurverwijzing: Janssen, M. (2012). 'Ik ben hier aangenomen om te werken, niet om te sporten': een kwalitatief onderzoek naar de (on)mogelijkheden om niet-deelnemers van bedrijfsport, deel te laten nemen aan bedrijfssport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving