Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking (2022)

landschap en betekenissen

Mensen met een beperking worden nog te weinig betrokken bij beleid over en organisatie van inclusief sport en bewegen voor deze groep. Dat blijkt uit monitoronderzoek van het Mulier Instituut.

Organisaties in het beleids- en organisatielandschap van de gehandicaptensport onderkennen dat zij nog te weinig kennis hebben van de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Zij vinden het belangrijk om meer ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het streven naar een inclusieve sport- en beweegomgeving.

Sterk netwerk, behoefte aan meer afstemming
Dit landschap is, op nationaal, provinciaal en lokaal niveau, redelijk afgebakend. Organisaties (her)kennen elkaar en zijn deels van elkaar afhankelijk in het streven naar eigen en gezamenlijke doelen. Tegelijk hebben partijen in het netwerk behoefte aan meer afstemming, betere samenwerking en een heldere taak- en rolverdeling en verdeling van middelen.

Principes van inclusie
Volgens betrokkenen in het landschap moet inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking aan de volgende principes voldoen:

 • gelijke kansen/gelijkwaardigheid;
 • volledig participeren (erbij horen, welkom zijn, meedoen);
 • (erkenning van) autonomie en onafhankelijkheid (vrije keuze);
 • (actieve) betrokkenheid (sociale rollen en posities);
 • toegankelijkheid/zonder drempels;
 • erkennen en waarderen van diversiteit, normaliseren van beperkingen.

Randvoorwaarden voor inclusie
Voor een inclusieve sport- en beweegomgeving voor mensen met een beperking gelden volgens betrokkenen de volgende randvoorwaarden:

 • toegankelijkheid (fysiek, sociaal, praktisch);
 • aanbod (kwalitatief goed);
 • deskundig kader.

En qua rollen van betrokkenen in het landschap:

 • samenwerking (in een netwerkstructuur);
 • bewustwording bij organisaties over (het belang van) inclusief sporten bewegen;
 • betrokkenheid van mensen met een beperking bij de organisatie van sport en bewegen.

Monitoronderzoek
Voor deze monitor zijn interviews gehouden met vijftien experts uit het ‘landschap’, is deskresearch uitgevoerd. Daarnaast zijn online peilingen uitgevoerd onder vertegenwoordigers van gemeenten, sportbonden, sportverenigingen, buurtsportcoaches en regiocoaches aangepast sporten, de algemene bevolking en actieve mensen met een beperking. De monitor is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van VWS.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, & Jonge, M. de (2022). Inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking: landschap en betekenissen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-840 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving