Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Invloed van normatieve verwachtingen op teamcohesie in organisaties (2016)

Auteur(s): Elske van de Schoot

De huidige studie focust zich op de relatie tussen normatieve verwachtingen en teamcohesie binnen organisatieteams. Doel van deze studie is om te onderzoeken in hoeverre de relatie tussen normatieve verwachtingen (communicatie, inspanning, aanwezigheid en ondersteuning) en taakcohesie zoals aangetoond in sport en exercise omgeving is te generaliseren naar een organisatiecontext. Tevens wordt onderzocht in hoeverre deze normatieve verwachtingen voorspellend zijn voor sociale cohesie. Hiermee levert deze studie inzicht in voorspellers van cohesie binnen organisatieteams en komt de studie tegemoet aan de vraag naar meerdimensionale benadering van cohesie. Data werd verkregen via kwantitatief vragenlijstonderzoek (n = 157, 36 teams). Middels twee multipele regressieanalyses is geanalyseerd wat de voorspellende waarde is van normatieve verwachtingen op beide dimensies van teamcohesie, waarbij is gecontroleerd voor samenstellingsduur en teamtype. Voor normatieve verwachtingen met betrekking tot inspanning werd een significant voorspellende invloed op sociale en taakcohesie gevonden. Voor de overige verwachtingen werd geen significant bewijs gevonden. De bevindingen leveren preliminair bewijs dat normatieve verwachtingen ook binnen organisatieteams cohesie kunnen voorspellen. Specifieke bevindingen en limitaties van de studie worden besproken. Verdere exploratie van de concepten cohesie en normatieve verwachtingen binnen organisatiecontext lijkt nodig en wordt aanbevolen voor vervolgonderzoek. Evenals de noodzaak om in vervolgstudies op een meer kwalitatieve wijze fenomenen met betrekking tot menselijk gedrag te bestuderen.

Literatuurverwijzing: Schoot, E.J.M. van de (2016). Invloed van normatieve verwachtingen op teamcohesie in organisaties. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving