Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2022 (2022)

In het Nationaal Sportakkoord (Ministerie van VWS, 2018) is de ambitie uitgesproken dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. 

De ambities van het sportakkoord zijn uitgewerkt in zes thema’s, waar duurzame sportinfrastructuur er één van is.

Het thema duurzame sportinfrastructuur heeft als ambitie om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. Hiervoor zijn vijf doelen geformuleerd:

  1. Nederland wordt beweegvriendelijker.
  2. Exploitatietekorten van sportaccommodaties worden kleiner.
  3. Gebruik van sportaccommodaties neemt toe.
  4. Het sportvastgoed wordt duurzamer in het verlengde van de klimaatafspraken.
  5. Sportvelden worden zoveel mogelijk milieuvriendelijk beheerd.

In dit jaarrapport 2022 – de vierde rapportage in een reeks van jaarrapporten om het thema duurzame sportinfrastructuur te monitoren – gaan de onderzoekers in op de mate waarin deze vijf doelen zijn gehaald. Hierbij is aandacht voor: 

  1. het landschap van sportaccommodaties,
  2. (verduurzaming in de sport,
  3. exploitatie- en beheervraagstukken en
  4. de beweegvriendelijke omgeving.

Tevens wordt een vooruitblik gegeven op de vraagstukken voor de toekomst.

Lees ook de Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023.

Literatuurverwijzing: Hoekman, R.H.A., Schots, M., & Ruikes, D. (2022). Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-908 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving