Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Je kunt een kind opbeuren, maar ook onder een grasmat stoppen!' (2014)

een kwalitatief onderzoek naar hoe betrokkenen denken dat ouders een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een veilig sportklimaat

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke betekenissen betrokkenen van een voetbalvereniging geven aan de rol die ouders hebben met betrekking tot het creëren van een veilig sportklimaat.

Binnen twee voetbalverenigingen zijn elf semi-gestructureerde interviews afgenomen. Daarnaast zijn er vijf focusgroepen gehouden met jongens en meisjes van verschillende leeftijden en uit verschillende teams. Het onderzoek is geanalyseerd vanuit de theorie van Pierre Bourdieu. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de ouder volgens de betrokkenen een belangrijke rol speelt bij het creëren van een (on)veilig sportklimaat. Factoren waardoor een ouder bijdraagt aan een onveilig sportklimaat volgens de betrokkenen zijn:

  • ongewenste betrokkenheid in de vorm van negatieve feedback langs de lijn, 
  • benadrukken van winnen,
  • bemoeienis met de wedstrijd in de vorm van commentaar leveren op de scheidsrechter en
  • de overname van de rol van de coach.

Ook ontbrekende voorzieningen voor meisjes, zoals een aparte meisjeskleedkamer, spelen een rol.

Factoren waardoor een ouder bijdraagt aan een veilig sportklimaat zijn:

  • benadrukken van plezier, positieve feedback en aanmoedigen langs de lijn,
  • een gewenste mate van aanwezigheid en 
  • betrokkenheid bij de vereniging onder andere door vrijwilligerswerk.

Daarnaast komt naar voren dat mannen en vrouwen een andere invloed hebben op het sportklimaat. De betrokkenen hechten waarde aan een veilig sportklimaat, maar geven aan dat ongewenst gedrag soms toch wordt geaccepteerd wanneer het leidt tot het winnen van de wedstrijd. De betrokkenen geven aan dat ze vinden dat ouders elkaar onderling moeten aanspreken wanneer de ouder ongewenst gedrag vertoont. Dit blijkt echter vaak tot conflicten te leiden.

Literatuurverwijzing: Schimmelpennink, I. (2014). 'Je kunt een kind opbeuren, maar ook onder een grasmat stoppen!': een kwalitatief onderzoek naar hoe betrokkenen denken dat ouders een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een veilig sportklimaat. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving