Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kaderstellende notitie sport in beeld (2008)

sportieve uitdagingen en kansen in Brabant

Deze kaderstellende notitie betreft een nadere concretisering van de in de startnotitie aangegeven beleidsrichtingen waarbij de gevraagde extra aandacht voor sport voor mensen met een functiebeperking is verwerkt.

Wij willen langs vijf hoofdlijnen bovengenoemde ambities voor de periode 2008-2011 op het terrein van sport realiseren.

  1. “Sport als bindmiddel”. Het doel is om de sociale binding en de maatschappelijke participatie door sport te vergroten. Sport wordt benut als bindmiddel in de samenleving, als een brug tussen culturen en generaties. Sport wordt ingezet als één van de aanjagers voor de buurtgerichte aanpak en ter vergroting van deelname van groepen jongeren in de samenleving en onderwijs. Een belangrijke doelgroep hierbij zijn jongeren met diverse problemen. Hierbij wordt aangesloten op het spoor Leefbare Dorpen en Leefbare Wijken van de programmalijn Perspectiefrijk Brabant).
  2. “Sport en gezondheid”. Vanuit gezondheidsoogpunt wordt ingezet op een toename van het aantal Brabanders dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet. In Brabant worden in de periode 2008-2011 in samenwerking met gemeenten, scholen, sportverenigingen en andere organisaties initiatieven verspreid, gestimuleerd en ondersteund die sport en bewegen stimuleren.
  3. “Sport zonder belemmeringen”. Voor mensen met een handicap ligt er vaak een hogere drempel om aan sport te doen. Ook de gezinsfinanciën kunnen voor kinderen een belemmerende factor zijn om te sporten. De beschikbare projecten, regelingen en initiatieven dienen voor iedereen (vraag en aanbod) zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk te zijn.
  4. “Sportaanbod; behouden en verrijken”. Gemeenten worden ondersteund bij het bepalen van hun sportbeleid. Voor sportverenigingen worden vernieuwende concepten geïntroduceerd; vrije sportmogelijkheden worden gestimuleerd en nieuwe beweeg- en sportmogelijkheden worden gestimuleerd. Deze hoofdlijn omvat ook de steunfunctietaken op het gebied van sport. (Sportservice).
  5. “Talentontwikkeling en Topsport”. Verstevigen van de koppositie van Brabant en vergroten van de naamsbekendheid van Brabant via sport door het ondersteunen van talentontwikkeling, het binden van topsporters aan Brabant en het faciliteren van een hoog niveau aan voorzieningen, accommodaties en evenementen op topsportgebied. Hierbij gaat het ook om de ondersteuning van het Olympisch Netwerk Brabant, het Brabantse Sporttalentenfonds en samenwerking met partners door middel van het overleg Topsport Brabant. De Nederlandse kandidatuur voor de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 vinden wij van belang voor dit spoor.
Literatuurverwijzing: (2008). Kaderstellende notitie sport in beeld: sportieve uitdagingen en kansen in Brabant. 's Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant.

Omschrijving