Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennis- en innovatieagenda 2020-2023 (2019)

gezondheid en zorg

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 beschrijft de ambities en doelen op de gezondheid en zorg missies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen. De Topsector Life Sciences & Health (LSH) heeft als kwartiermaker deze KIA opgesteld in gezamenlijkheid met vele publieke en private stakeholders. De centrale missie richt zich op langer in goede gezondheid leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status verkleind worden. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. De missies hebben een tijdshorizon tot aan 2040 toe.

Literatuurverwijzing: Megchelen, P. van (2019). Kennis- en innovatieagenda 2020-2023: gezondheid en zorg. Den Haag: Health-Holland.

Omschrijving