Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisagenda goed leren bewegen 2014-2020 (2013)

inventarisatie en 1e ontwerp

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil het kennisgefundeerd handelen bevorderen van professionals die zich bezig houden met het leren bewegen van kinderen op en rond de school. In het kader van dit streven acht de KVLO het van belang een kennis- of onderzoeksagenda te ontwikkelen waarin wordt aangegeven op welke kennisvragen het (vak)onderzoek in Nederland zich de komende jaren zou moeten richten. De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het in samenspraak met belanghebbenden formuleren van prioritaire onderzoeksvragen voor de periode 2014-2020. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtevorming op dit vlak stimuleren.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Kennisagenda goed leren bewegen 2014-2020: inventarisatie en 1e ontwerp. Zeist: KVLO.

Omschrijving