Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kerndoelen speciaal onderwijs (2009)

Het regulier onderwijs kent ze al langer, maar nu heeft ook het speciaal onderwijs zijn eigen kerndoelen. Ze bieden duidelijkheid over wat de samenleving vindt dat leerlingen in het speciaal onderwijs moeten leren. Ze bieden scholen richting bij het scheppen van een evenwichtig onderwijsaanbod. Daarin is veel aandacht voor Nederlands en rekenen. De kerndoelen voor het speciaal onderwijs sluiten aan bij de doelen voor het reguliere basisonderwijs. Het speciaal onderwijs heeft echter extra ‘leergebiedoverstijgende kerndoelen’. De kerndoelen voor het speciaal onderwijs zijn niet alleen uitgebreider, maar ook wat concreter dan die voor het reguliere basisonderwijs.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2009). Kerndoelen speciaal onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Omschrijving