Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kinderen met gedragsproblemen en sport (2010)

bevindingen uit de literatuur en uit recent cijfermateriaal

Enerzijds lijkt sport voor kinderen met gedragsproblemen daadwerkelijk iets te kunnen betekenen, anderzijds bestaat het vermoeden dat deze groep kinderen juist door hun problemen minder participeren in sport. Voor de departementen VWS, OCW en Jeugd en Gezin vormen beide veronderstellingen reden om te bezien hoe kinderen meer kunnen profiteren van de kracht van sport, en wat voor beleid hiervoor ontwikkeld zou kunnen en moeten worden. Alvorens een dergelijk beleid te ontwikkelen is het echter zaak om met meer zekerheid te kunnen stellen in hoeverre kinderen met gedragsproblemen inderdaad achterblijven in hun sportdeelname, alsmede in hoeverre de sport dergelijke kinderen kan helpen in hun ontwikkeling en in hun maatschappelijk functioneren. In een, niet gepubliceerd, vooronderzoek heeft het W.J.H. Mulier Instituut onderzocht wat hierover al bekend is uit eerder onderzoek. Geconcludeerd werd dat verschillende grote databestanden vragen bevatten die antwoord kunnen geven op de vraag in welke mate kinderen met gedragsproblemen achterblijven in hun sportdeelname, maar dat die gegevensbestanden nog zelden voor deze doelen waren ingezet. Verder leek er nog veel literatuur voorhanden die nog niet goed op dit thema was bestudeerd. Dit rapport beschrijft een heranalyse op bestaande data om te bezien in hoeverre kinderen met gedragsproblemen achterblijven in hun sportdeelname. Tevens bevat het rapport een literatuurstudie naar de achtergronden daarvan en de mogelijkheden om kinderen met gedragsproblemen middels sport te helpen bij hun maatschappelijk functioneren.

Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Bruining, J.W., Dorsselaer, S. van, Mombarg, R., & Nootebos, W. (2010). Kinderen met gedragsproblemen en sport: bevindingen uit de literatuur en uit recent cijfermateriaal. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO ORTHO-TB-001 Beschikbaar
Mulier instituut JEUG-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-215 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving