Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma's (2014)

gezien vanuit de drie beleidsperspectieven sport, welzijn en gezondheidsbevordering

Auteur(s): Ernst Brandsen

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Hoe kan de kosteneffectiviteit van een buurtgericht beweegprogramma (BBP) als Communities in Beweging worden bepaald, op basis van de drie perspectieven sport, welzijn en gezondheidsbevordering? Een mixed methods’ aanpak onderzoek is toegepast door kwalitatief en kwantitatief onderzoek te integreren om tot een methode van kosteneffectiviteitbepaling van een BBP te komen. Het literatuuronderzoek gaf inzicht in de drie perspectieven op kosten en baten. Deze perspectieven zijn in de praktijk getoetst door middel van diepte interviews (N=10) met ontwikkelaars en een documentenanalyse (N=41). Economische verantwoording van effecten van gezondheidspromotende initiatieven is complex. Deze studie roept om meer transparantie in kosten door ontwikkelaars van BBP’s. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar identificatiemethoden van (korte en) lange termijn effecten van beweeginitiatieven. Ten slotte blijkt een vraag naar standaardisatie in kosteneffectiviteit bepaling van gezondheidspromotende initiatieven. Ook het identificeren en kwantificeren van individuele en maatschappelijke effecten om vervolgens de kosteneffectiviteit ervan te bepalen vraagt om verder onderzoek.

Literatuurverwijzing: Brandsen, E. (2014). Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma's: gezien vanuit de drie beleidsperspectieven sport, welzijn en gezondheidsbevordering. Wageningen: Wageningen Universiteit.

Omschrijving