Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwalitatieve analyse organisatie en financiering topsport (2023)

Organisatie(s): NLsportraad

Achtergrond kwalitatieve analyse

Deze analyse is een verslag van gesprekken met stakeholders die de Nederlandse Sportraad (hierna: NLsportraad) organiseerde voor het adviestraject Organisatie en financiering van topsport. De NLsportraad is dit adviestraject gestart naar aanleiding van constateringen in het advies De opstelling op het speelveld.1 In dat advies stelde de NLsportraad dat de huidige topsportprestaties goed zijn, maar dat de organisatie van enerzijds gesubsidieerde en anderzijds commerciële topsport niet goed op elkaar aansluit. De raad kondigde toen aan op een later moment een advies te geven over de organisatie en financiering van topsport in Nederland.

Deze analyse is de tweede stap in dit adviestraject. In februari 2023 verscheen als onderdeel van dit traject de rapportage Foto organisatie en financiering van topsport. 2 In dat rapport bracht KPMG de beschikbare gegevens over topsport in Nederland bijeen. Het schetste de stand van zaken van topsport in Nederland in al zijn varianten en gedaanten (commercieel, ondersteund en niet-ondersteund).

Voor deze tweede stap van het adviestraject heeft de NLsportraad over de bevindingen van KPMG gediscussieerd met betrokkenen: atleten en coaches uiteraard, maar ook bonden, regionale en lokale overheden, sportmarketeers en sponsoren. De raad sprak ook met partijen die het mogelijk maken topsport te volgen en bezoeken, zoals mediaorganisaties en organisatoren van evenementen.

Deze input van stakeholders van binnen en buiten de sport vormt de opmaat naar het uiteindelijke advies van de NLsportraad.

Literatuurverwijzing: NLsportraad (2023). Kwalitatieve analyse organisatie en financiering topsport. Den Haag: NLsportraad.

Omschrijving