Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lokaal integraal gezondheidsbeleid (2012)

effecten van beleidsondersteuning op de ontwikkeling van gemeentelijke intersectorale samenwerking

Het belang van lokaal integraal gezondheidsbeleid wordt landelijk steeds vaker benadrukt. Intersectorale samenwerking wordt gezien als een voorwaardenscheppend proces om te komen tot formulering van integraal beleid. Echter, lokaal worden nog weinig initiatieven ondernomen tot intersectorale samenwerking. Via een begeleidingstraject zijn gemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk, ondersteund bij het bevorderen van de interne dialoog tussen gemeentelijke beleidsafdelingen. Voorafgaand en na afloop van dit begeleidingstraject is bij Limburgse gemeenten onderzocht hoe gemeenten aankijken tegen intersectorale samenwerking en het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid. Portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers zijn via een digitale vragenlijst hierover bevraagd. Dit onderzoek laat zien dat de effecten van het begeleidingstraject in het algemeen zeer beperkt zijn, zowel in positieve als negatieve zin. Het begeleidingstraject heeft positief bijgedragen aan de vormgeving van integraal beleid voor het gezondheidsprobleem overgewicht. Met name de betrokken beleidsmedewerkers volksgezondheid zijn positief beïnvloed door het traject; hun kennis en kunde is toegenomen maar ook het besef dat het realiseren van intersectorale samenwerking binnen een gemeentelijke organisatie geen gemakkelijk proces is. Zeker als binnen de eigen gemeente bestuurders en managers niet of beperkt betrokken zijn. Geconcludeerd wordt dat het stimuleren van intersectorale samenwerking rondom gezondheidsproblemen betrokkenheid en inzet vereist vanuit alle hiërarchische niveaus binnen een gemeente. Ook dient er meer overleg plaats te vinden met niet-VGZ beleidsterreinen. Met daadkrachtige sturing op managementniveau door een beleidsentrepeneur vanuit de gemeente en inbreng van kennis en kunde door een gezondheidsmakelaar vanuit de GGD, kan integraal beleid wellicht succesvoller dan tot nu toe worden vormgegeven.

Literatuurverwijzing: Steenbakkers, M., Jansen, M., Maarse, H., & Vries, N.K. de (2012). Lokaal integraal gezondheidsbeleid: effecten van beleidsondersteuning op de ontwikkeling van gemeentelijke intersectorale samenwerking.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-05-A19 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving