Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Masterplan buitensportaccommodaties (2017)

gemeente Zeist

In het Masterplan buitensportsportaccommodaties worden noodzakelijke keuzes gemaakt rondom het totale areaal aan buitensportaccommodaties en de (toekomstige) bekostiging hiervan. Dit betreffen (meerjaren) keuzes over aard, omvang en kwaliteitsniveau dat wordt nagestreefd alsmede de bijbehorende financiële gevolgen. Het masterplan vormt hiermee een kritische beoordeling van de benodigde omvang van de hele portefeuille en fungeert daarmee tevens als kapstok voor alles wat er op (gemeentelijk) buitensportaccommodatiegebied gebeurt in Zeist, nu en in de toekomst. Medio 2016 is gestart met het proces om te komen tot een Masterplan. De Fasen 1 tot en met 3 van het proces zijn in februari 2017 afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat de eerste contouren, qua beleid, fysieke (on)mogelijkheden en financiën in maart 2017 aan de raad zijn voorgelegd.

In deze vergadering heeft de raad de hieruit voortvloeiende noodzakelijke kaders vastgesteld en aangegeven binnen welke beleidsmatige, fysieke én financiële kaders de preferente oplossingsrichting verder uitgewerkt kon worden tot een Masterplan Buitensportaccommodaties. In de afgelopen maanden is met veel betrokken partijen, zowel binnen de ambtelijke organisatie als daarbuiten, gewerkt aan het verder uitwerken van het Masterplan. Voorliggende notitie betreft deze uitwerking.

Literatuurverwijzing: (2017). Masterplan buitensportaccommodaties: gemeente Zeist. Zeist: Gemeente Zeist.

Omschrijving