Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meedoen of stoppen (2013)

eindrapport van de commissie anti-doping aanpak, onderzoek naar de dopingcultuur in het Nederlandse wegwielrennen bij de heren

Op 1 december 2012 is de onafhankelijke onderzoeks- en adviescommissie Anti-Doping Aanpak geïnstalleerd, op initiatief van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) en NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) na afstemming met en ondersteund door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de Dopingautoriteit. De Commissie is door de opdrachtgevers KNWU en NOC*NSF gevraagd: (1) onderzoek te doen naar de feiten en bevindingen ten aanzien van de ‘dopingcultuur’ en de anti-dopingaanpak zoals die in de Nederlandse wielersport functioneerde c.q. op dit moment functioneert. Dit onderzoek dient zoveel mogelijk de gangbare praktijken en systemen zichtbaar te maken, tekortkomingen bloot te leggen en te laten zien welke stappen inmiddels gezet zijn en nog gezet moeten worden; (2) met concrete aanbevelingen c.q. voorstellen te komen ter verbetering van de huidige anti-dopingaanpak, dit binnen de context van het beleid van NOC*NSF, de rijksoverheid en de mondiale ontwikkelingen in de wielersport. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Commissie Anti-Doping Aanpak (2013). Meedoen of stoppen: eindrapport van de commissie anti-doping aanpak, onderzoek naar de dopingcultuur in het Nederlandse wegwielrennen bij de heren. Commissie Anti-Doping Aanpak.

Omschrijving