Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties (2015)

gemeente Oosterhout

In opdracht van de gemeente Oosterhout heeft ASC Sports & Water een meerjaren onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties te Oosterhout opgesteld. In dit kader is informatie door de gemeente beschikbaar gesteld voor wat betreft ledenaantallen en inrichting van de tien accommodaties. Daarnaast is een visuele inspectie op de parken uitgevoerd. De hieruit afgeleide gegevens zijn verwerkt tot een Meerjaren onderhoudsplan waarvan de conceptversie op 7 januari jl is besproken. Op- en aanmerkingen uit dit gesprek zijn verwerkt in de voorliggende definitieve versie. Doel van het onderzoek is om enerzijds de kwaliteit en speelzekerheid van de buitensportaccommodaties langjarig te borgen, en anderzijds om inzichtelijk te krijgen welke onderhouds- en renovatiekosten hiermee gemoeid zijn.

Literatuurverwijzing: (2015). Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties: gemeente Oosterhout. Velp: ASC sports&water.

Omschrijving