Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mensen met een lage sociaaleconomische status (2023)

inzet op de doelgroep bij beleid en organisatie van sport en bewegen

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten deelnemen. Maar mensen met een lage SES worden weinig betrokken bij het maken van plannen rondom sport en bewegen voor hun eigen groep. Waar dat wel gebeurt, heeft het toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Mensen met lage SES betrekken bij beleid, sportaanbod en onderzoek
SES gaat over iemands positie op de maatschappelijke ladder. Dat heeft onder andere te maken met inkomen en opleidingsniveau. Mensen met een lage SES betrekken bij beleid en organisatie van sport en bewegen kan op verschillende plekken:

  • bij het maken van beleid, zodat beleidsmakers en mensen met een lage SES elkaars opvatting over sport en bewegen beter gaan begrijpen;
  • bij het organiseren van sport en bewegen, zodat het sportaanbod ook aansluit bij de wensen van deze groep;
  • bij onderzoek, zodat we beter weten welke ervaringen en wensen deze groep zelf heeft op het gebied van sport en bewegen.

Veel gemeenten met sportbeleid voor lage SES
De meeste gemeenten hebben beleidsdoelstellingen op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een lage SES. Mede daarom zetten ze buurtsportcoaches ook vaak in voor de sportstimulering en -ondersteuning van deze groep.

Werving in maatschappelijk kwetsbare wijken
Om mensen met een lage SES te bereiken richten verenigingen en buurtsportcoaches zich vaak op een specifieke wijk. Daar proberen ze mensen met een lage SES enthousiast te maken om te komen sporten. Vervolgens kunnen verenigingen ze opnemen in hun bestaande aanbod.

Meer dan alleen financiële drempels
Om mensen met een lage SES bij sportaanbod te behouden, denken betrokkenen vaak aan het wegnemen van financiële drempels. Maar dat is meestal niet de enige ervaren belemmering. Betrokkenen moeten breder kijken naar iemands situatie om sport en bewegen aantrekkelijker en mogelijk te maken.

Onderzoek onder beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches en verenigingsbestuurders
De resultaten van dit onderzoek komen uit vragenlijstonderzoek in 2022 onder beleidsmedewerkers sport van gemeenten (n=105), buurtsportcoaches (n=130) en verenigingsbestuurders (n=403). Om de resultaten meer verdieping te geven hebben we daarnaast gesproken met een aantal buurtsportcoaches (n=4) en verenigingsbestuurders (n=4). We voerden het onderzoek uit met steun van het ministerie van VWS.

Literatuurverwijzing: Stam, W. van, & Dellas, V. (2023). Mensen met een lage sociaaleconomische status: inzet op de doelgroep bij beleid en organisatie van sport en bewegen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-989 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving