Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs (2010)

De ministeries van VWS en OCW brachten eind 2008 een gezamenlijke notitie uit getiteld: ‘Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (SBO)’. Samen met partners uit de onderwijs- en sportsector, de naschoolse opvang en de gemeenten wil het kabinet de komende jaren een grote stap voorwaarts maken in de structurele samenwerking tussen sport en onderwijs en een meer samenhangend en dekkend sport- en beweegaanbod voor de jeugd. In het beleidskader wordt gestreefd naar een vitalere Nederlandse jeugd door meer sportdeelname en bewegen door de schoolgaande jeugd. Om deze doelstellingen te behalen zijn vijf deelprojecten opgezet, te weten: ‘Masterplan Bewegen en Sport in het MBO’ ‘Van sprint naar duurloop’ (MBO Raad), ‘Sportaanbod voor het Onderwijs’ (NOC*NSF), ‘Sport Lokaal Samen’ (Vereniging Sport en Gemeenten), ‘Effectiviteit Interventies’ (NISB, TNO en Mulier Instituut) en ‘VMBO in Beweging’ (NISB). De ministeries van VWS en OCW hebben TNO en het Mulier Instituut gevraagd om de inhoud en de resultaten van het beleidskader SBO te monitoren en te evalueren. Tijdens de beleidskaderperiode wordt gebruik gemaakt van drie evaluatiemomenten. Eerst om de beginsituatie in beeld te brengen, dan om een tussentijdse analyse uit te voeren en tot slot om de eindrapportage te kunnen opleveren. Het huidige rapport beschrijft de situatie bij aanvang van de beleidskaderperiode en kan dus worden geïnterpreteerd als nulmeting.

Literatuurverwijzing: Slinger, J., Stubbe, J.H., Chorus, A.M.J., Lindert, C. van, & Lucassen, J.M.H. (2010). Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Omschrijving