Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014 (2014)

voortgangsrapportage 2014

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL) is door de onderwijsraden (van po, vo en mbo) opgesteld op verzoek van de ministeries van VWS en OCW. De Onderwijsagenda SBGL wil de samenwerking en afstemming bevorderen tussen partijen die werken aan bewegen en gezondheid. Deze gecoördineerde benadering moet het voor scholen eenvoudiger maken om aan gezondheidsthema’s te werken. Het doel van deze monitor is inzicht verschaffen in de verrichte werkzaamheden binnen de Onderwijsagenda SBGL en de resultaten daarvan. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd. De Onderwijsagenda SBGL weet veel scholen voor po, vo en mbo te bereiken en heeft tot op heden een grote respons opgeleverd. De ingezette ondersteuningsmiddelen leveren prikkels op voor de ontwikkeling van Gezonde School-beleid. Het accent in de afgegeven vignetten ligt voorlopig op een aantal deelthema’s (Sport en Bewegen, Voeding, en Sociaal-Emotionele Ontwikkeling). Om aantoonbaar beleid over de volle breedte te bereiken, zal langdurige inzet nodig zijn. Daarbij kan het aanbrengen van focus in de stimulering nuttig zijn. Naar verwachting zal na 2016 nog geen sprake zijn van een evenwichtig eindresultaat wat de verdeling van Gezonde School-vignetten betreft. De inbedding van ‘jongere’ thema’s in het beleid vergt voortgezette stimulering. Het verdient aanbeveling met alle betrokken partijen bijtijds stappen te zetten om de projectorganisatie van de onderwijsagenda in een passend meer permanent kader voort te zetten.

Literatuurverwijzing: Reijgersberg, N., & Lucassen, J.M.H. (2014). Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014: voortgangsrapportage 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-348 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving