Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor sportplan Brabant 2016 (2014)

1-meting

Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 (hierna te noemen ‘Sportplan’) vastgesteld. Dit plan sluit aan op het eerdere sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar is veelomvattender. Met een versteviging van de positie van de Brabantse sport beoogt de provincie bij te dragen aan de bredere provinciale ambities zoals opgetekend in de Agenda van Brabant. Deze ambities betreffen onder andere streven naar optimalisatie van het leef- en vestigingsklimaat en aanscherping van de regionale identiteit. In januari 2013 rapporteerde het Mulier Instituut over de resultaten van de 0-meting van het Sportplan (Hover et al., 2013). Bij dit project is destijds samengewerkt met Brabantse organisaties en het had tot doel de uitgangssituatie van sportieve indicatoren in 2011/2012 vast te stellen. Later dat jaar heeft de provincie Noord-Brabant het Mulier Instituut verzocht om ook een 1-meting te verzorgen. Hierbij is wederom samengewerkt met Brabantse partners, namelijk: het PON, Sportservice Noord-Brabant/Olympisch Netwerk Brabant en Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Voorliggend rapport doet verslag van deze 1-meting. De rapportopbouw volgt de actielijnen en indicatoren van het Sportplan Brabant 2016. Hoofdstuk 2 gaat over accommodaties. Evenementen staan centraal in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft de stand van zaken in de talentontwikkeling (en coaching). Bijzondere breedte- en gehandicaptensport komt aan bod in hoofdstuk 5 en sportnetwerken in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bespreekt thema’s omtrent de interactie van sport met andere domeinen.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Reijgersberg, N., & Poel, H. van der (2014). Monitor sportplan Brabant 2016: 1-meting. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-345 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut SPBELE-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving