Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naar meer gendergelijkheid in de sport (2022)

aanbevelingen en actieplan van de Expertgroep inzake gendergelijkheid in de sport

Organisatie(s): Europese Commissie

Gendergelijkheid is een fundamenteel beginsel van de Europese Unie (EU). Het is verankerd in de verdragen en iets dat de EU actief probeert te realiseren – meest recent door middel van haar strategie voor gendergelijkheid 2020-2025. Deze strategie moet vrouwen, mannen, meisjes en jongens, in al hun verscheidenheid, de vrijheid geven om de door hen gekozen weg te volgen en gelijke kansen bieden om zich te ontplooien, en deel te nemen en leiding te geven aan de Europese samenleving. Terugkijkend op stappen die reeds zijn gezet, is met “Gender equality in sport – Proposal for strategic actions 2014-2020” zeker wat bereikt, al moet het tempo van de hervormingen worden opgevoerd. Ten eerste ligt het beginsel van gendergelijkheid nu aan de basis van alle acties die in het kader van Erasmus+ Sport worden gefinancierd en worden projecten ter ondersteuning van de vrouwensport actief aangemoedigd.

Ten tweede staat bewustmaking centraal in de EU-acties op dit gebied, met name via onderzoek en discussie – zoals binnen de deskundigengroep van de Commissie inzake goed bestuur. Ten slotte betekenen initiatieven zoals de jaarlijkse #BeInclusive EU Sport Awards een erkenning voor de organisaties die sport gebruiken om sociale inclusie, inclusief gendergelijkheid, te vergroten.

In 2020 kondigde Eurocommissaris Gabriel de oprichting van een deskundigengroep aan. Deze kreeg als opdracht verdere stappen te bespreken en voorstellen te doen voor toekomstige acties op het gebied van gendergelijkheid in de sport – aan de Europese Commissie, de EU-lidstaten en sportorganisaties. 

Dit rapport is het resultaat van het werk van de Expertgroep inzake gendergelijkheid in de sport van de Europese Commissie. Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over onderwerpen die op alle belangrijke thema’s van toepassing zijn, de transversale onderwerpen:

 • Gendermainstreaming
 • Intersectionaliteit
 • Genderbudgettering/-financiering
 • Beleidsmonitoring en -evaluatie, onderzoek
 • Scholing
 • Communicatie
 • Coördinatoren voor gendergelijkheid
 • Mannen als bondgenoten

In het tweede deel wordt ingegaan op de centrale thematische gebieden:

 • Participatie
 • Positie als coach of official
 • Leiderschap
 • Sociale en economische aspecten van sport
 • Berichtgeving in de media
 • Gendergerelateerd geweld

Bij elk gebied komen drie zaken aan de orde: een beschrijving van de huidige situatie vanuit wetenschappelijk oogpunt en van de modellen die door intergouvernementele organisaties worden gehanteerd; aanbevelingen; en actievoorstellen voor belanghebbenden, te weten de Europese Commissie, EU-lidstaten, sportfederaties en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de breedtesport. Vanwege het belang van sport voor de samenleving en het individuele fysieke en mentale welzijn, willen de leden van de Expertgroep, dat sport wordt opgenomen in het overheidsbeleid voor gendergelijkheid, in het bijzonder omdat gendergelijkheid systematisch moet worden opgenomen in beleidsmaatregelen met betrekking tot sport en lichaamsbeweging.

Literatuurverwijzing: Europese Commissie (2022). Naar meer gendergelijkheid in de sport: aanbevelingen en actieplan van de Expertgroep inzake gendergelijkheid in de sport. Brussel: Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Omschrijving