Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nederland Beweegt (2023)

samen gezond, fit en veerkrachtig

Een goede gezondheid gaat iedereen aan. Leefstijl en leefomgeving zijn belangrijke factoren die onze gezondheid beïnvloeden. Bewegen vormt een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl en is van groot belang voor ons fysieke en mentale welzijn. Zo is voldoende bewegen belangrijk omdat het invloed heef op het gewicht, een verbeterde motoriek, de ontwikkeling van de hersenen, het versterken van mentaal welbevinden, een verbeterde stressregulatie en het tegengaan van chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet het belang om in te zeten om bewegen in het dagelijks leven van mensen te stimuleren.

Of mensen (voldoende) bewegen is van veel factoren afhankelijk. De redenen waarom mensen niet of te weinig bewegen, lopen zeer uiteen. Sommige mensen ervaren belemmeringen om te bewegen bijvoorbeeld door chronische ziekten of andere problemen, anderen zijn niet (intrinsiek) gemotiveerd om te bewegen en weer anderen bewegen niet omdat de leefomgeving waarin ze wonen niet uitnodigt tot bewegen. De inrichting en vormgeving van de leefomgeving heef een belangrijke invloed op zowel de gezondheid als leefstijl van de Nederlandse bevolking. Het bepaalt mede in hoeverre mensen worden uitgenodigd om te bewegen of elkaar te ontmoeten. Daarbij is een groot deel van het gedrag van mensen onbewust en wordt het gestuurd door bijvoorbeeld cultuur en sociale normen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet dat verschillende groepen in de samenleving achterblijven in beweeggedrag, dit terwijl juist deze groepen veel baat hebben bij meer bewegen. Deze groepen wonen bovendien vaker in wijken of buurten die niet uitnodigen tot bewegen. De verschillende factoren die aan beweeggedrag ten grondslag liggen, leiden ertoe dat er geen pasklare oplossing is voor iedereen. Daarbij hebben we als Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lang niet overal (direct) invloed op.

Vanuit het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) en het coalitieakkoord is de ambitie geformuleerd dat 75% van de Nederlanders in 2040 aan de beweegrichtlijnen voldoet. Tegelijkertijd is er focus nodig en dienen we keuzes te maken voor deze kabinetsperiode. Met dit actieplan nemen we daarom gezondheidswinst door meer bewegen als uitgangspunt. Dit betekent dat we de ambitie van 75% als stip op de horizon zien, maar dat we primair inzeten op mensen waarbij gezondheidswinst door middel van bewegen het grootst is.

Het stimuleren van bewegen is een complex probleem dat continue aandacht moet krijgen in beleid en waarbij een lange termijn aanpak nodig is. Deze aanpak gaan we de komende jaren ontwikkelen. In deze periode zeten we de eerste stappen hierin door het bevorderen van een gezonde leefomgeving, het vergroten van het bewustzijn van de positieve efecten van bewegen, het positief beïnvloeden van de houding van mensen ten aanzien van bewegen en hun gezondheid, het agenderen van bewegen, en het stimuleren van initiatieven om meer mensen meer te laten bewegen. Hiermee zeten we een eerste stap om meer Nederlanders in beweging te krijgen en leggen we de basis om na deze periode volgende stappen te kunnen zeten.

Literatuurverwijzing: (2023). Nederland Beweegt: samen gezond, fit en veerkrachtig. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Omschrijving