Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nederland op de kaart (2017)

analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland

Organisatie(s): Nederlandse Sportraad

Rapport met de resultaten van een analyse gemaakt van een aantal van deze grote sportevenementen.

Aanleiding

Medio 2016 is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht. De NLsportraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over sport en sportgerelateerde vraagstukken aan het kabinet en het parlement. De eerste vraag die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de NLsportraad heeft gesteld, is hoe de financiële balans, het rendement en de impact van grote sportevenementen kunnen worden verbeterd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft de NLsportraad in de periode november 2016-maart 2017 een verkennende analyse uitgevoerd van 25 grote sportevenementen.

Selectie

De 25 grote sportevenementen zijn geselecteerd op basis van diversiteit in onder andere tak van sport, regio en type accommodatie. Het belangrijkste onderscheid bij de selectie was dat twaalf van de evenementen wel, en dertien geen subsidie van het ministerie van VWS hebben ontvangen. Dit onderscheid valt globaal samen met de tweedeling in incidentele sportevenementen (EK’s, WK’s) en jaarlijks terugkerende hallmark evenementen.

Alle 25 grote sportevenementen zijn langs dezelfde meetlat gelegd waarbij het bereik, de organisatie, de strategie, het proces, de businesscase en de economische en maatschappelijke impact onder de loep zijn genomen. Daarnaast zijn de randvoorwaarden geïnventariseerd en is de onderlinge samenwerking en kennisdeling in kaart gebracht.

Werkwijze

De NLsportraad heeft de analyse uitgevoerd in interactie met de praktijk. Er zijn gesprekken gevoerd met evenementenorganisatoren en er zijn aanvullende gesprekken geweest met stakeholders en experts. Daarnaast is nadere informatie over de evenementen verkregen van de organisatoren zelf en uit evaluatierapporten. Aan de hand van de gesprekken en de informatie is per evenement een factsheet opgesteld die voor reactie bij de evenementenorganisatoren is teruggelegd. Tenslotte heeft de NLsportraad twee sessies georganiseerd met evenementenorganisatoren samen (december 2016 en maart 2017) waar de conceptanalyse is besproken, lessen uit het verleden zijn gedeeld en wensen voor de toekomst zijn geformuleerd.

Conclusies

De diversiteit onder de 25 grote sportevenementen is groot. Toch meent de NLsportraad een aantal conclusies te kunnen trekken:

  • de waarde van sportevenementen voor de samenleving is groot, en dat geldt ook voor de economische impact. Voor de maatschappelijke impact is meer aandacht nodig;
  • de organisatie van sportevenementen is professioneel. Niet altijd is sprake van een samenwerkingsverband in de driehoek van overheid, sport en bedrijven;
  • de businesscase van verreweg de meeste sportevenementen is sluitend en de financiële balans gezond; de bijdragen van consumenten, overheden en bedrijven aan sportevenementen variëren enorm;
  • een aantal evenementenorganisatoren en stakeholders heeft sterke ambities; het ontbreekt echter aan een gezamenlijke agenda, een integraal beleidskader en intensieve samenwerking om de ambities vleugels te geven;
  • de randvoorwaarden voor de organisatie van grote sportevenementen zijn niet optimaal; er is veel regeldruk en het fiscaal klimaat is niet gunstig voor de ‘in kind’ en ‘in cash’ bijdragen van burgers en organisaties.
Literatuurverwijzing: Nederlandse Sportraad (2017). Nederland op de kaart: analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland. Den Haag: Nederlandse Sportraad.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-0039 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving