Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nulmeting sport in Brabant (2012)

deelonderzoek netwerkvorming

De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal Brabantse partners een onderzoeksinstrumentarium. Het integrale projectplan is beschreven in ‘Instrumentarium nulmeting Sportplan Noord-Brabant 2016’. Deze rapportage heeft betrekking op deelonderzoek B4: Onderzoek bezoekers Brabantse netwerkbijeenkomsten sport. Om de nulsituatie met betrekking tot Brabantse sportnetwerken in kaart te brengen, werd in dit deelonderzoek gebruik gemaakt van twee methoden: een online enquête en interviews. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Krijger, J., & Joos, A. (2012). Nulmeting sport in Brabant: deelonderzoek netwerkvorming. Tilburg: Vrijetijdshuis Brabant.

Omschrijving