Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onbeperkt in beweging 2018 (2019)

onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

Het onderzoek moet inzicht geven in (I) hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben, (II) om welke soorten beperkingen het gaat en (III) in welke mate deze voorkomen. Daarnaast wil de provincie (IV) inzicht in de sportdeelname en wensen en behoeften van mensen met een beperking, (V) de wijze waarop gemeenten aandacht hebben voor aangepast sporten in hun sportbeleid en (VI) het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

Vanuit bovenstaande doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Wat zijn de demografische gegevens van mensen met een handicap in de provincie Flevoland, uitgesplitst naar aantal, soort handicap en spreiding?
  2. Wat is de sportdeelname van de inwoners met een handicap in de provincie Flevoland?
  3. Welke wensen en behoeften hebben inwoners met een handicap in de provincie Flevoland op het gebied van sport en bewegen?
  4. Op welke wijze hebben gemeenten uit de provincie Flevoland aandacht voor aangepast sporten?
  5. Hoe ziet het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland eruit?

 

Leeswijzer

In hoofdstuk twee behandelen we de methode van onderzoek. Hoofdstuk drie bevat de resultaten van het onderzoek naar de demografische gegevens van mensen met een beperking per gemeente in de provincie Flevoland. Hoofdstuk vier geeft de resultaten weer van het vragenlijstonderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van sport en bewegen onder de doelgroep. Hoofdstuk vijf gaat in op de wijze waarop gemeenten aandacht hebben voor aangepast sporten in hun sport- en beweegbeleid. Hoofdstuk zes geeft een overzicht van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland en hoofdstuk zeven bevat tot slot een bondige samenvatting van de bevindingen en een aantal suggesties en aandachtspunten voor beleid.

Literatuurverwijzing: Boers, E., Nieuwenhuis, M., Bosch, L., & Baars, D.J.M. (2019). Onbeperkt in beweging 2018: onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland. Lelystad: Provincie Flevoland.

Omschrijving