Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderbenutting van sportaccommodaties (2023)

kennis- en innovatiescan WP5

In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI in beweging.

Het ZonMw-programma MOOI is gericht op Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie (MOOI) voor sport en bewegen. De scan biedt een vertrekpunt om met dit wicked problem (WP5) aan de slag te gaan.

Leeswijzer
Het doel van deze scan is om inzicht te geven in de bestaande kennis over dit onderwerp en daarmee ook te beschrijven waar de kennishiaten (nog) zitten. Voor deze scan is een literatuurstudie uitgevoerd en is gesproken met experts, kwartiermakers en crewleden.

Hoofdstuk 1 t/m 3 bevatten een inleiding op het probleem, de achtergrond ervan en een verdere afbakening.
In hoofdstuk 4 staan de kerncijfers over dit onderwerp op een rijtje, gevolgd door de kennis uit bestaand onderzoek in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 bevat een overzicht van bestaande innovaties en aanpakken. In hoofdstuk 7 volgt de conclusie.

Klik hier voor de samenvatting van deze scan.

Literatuurverwijzing: Hoekman, R.H.A., & Schadenberg, B. (2023). Onderbenutting van sportaccommodaties: kennis- en innovatiescan WP5. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-969 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving