Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking (2020)

1-meting #PlayUnified

Deze 1-meting is uitgevoerd door het Mulier Instituut voor het programma #PlayUnified van Special Olympics Nederland. #PlayUnified brengt sporters zonder en met verstandelijke beperking met elkaar in contact, met als doel hun houding en gedrag positief te veranderen.

Voor het onderzoek zijn online vragenlijsten uitgezet onder vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking, sportverenigingen en sportbonden.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De bereidheid bij sportverenigingen om sporters met een verstandelijke beperking in hun vereniging te verwelkomen en voor hen aanbod te organiseren is groot. 53 procent van de reguliere sportverenigingen die nog geen leden met een verstandelijke beperking hebben, is bereid en ziet (misschien) mogelijkheden daartoe. Bij reguliere sportverenigingen die al leden met een verstandelijke beperking hebben, gaat het om bijna alle sportverenigingen (97%).
  • 33 procent van de mensen met een verstandelijke beperking (inclusief niet-sporters) neemt in 2020 wekelijks of vaker deel aan sport. Dit is vergelijkbaar met 2018 en lager dan het gemiddelde onder de Nederlandse bevolking (54 procent). Hoewel de sportdeelname bij de totale groep gelijk is gebleven, lijkt wel een lichte stijging zichtbaar in de leeftijdsgroep 12-25 jaar.
  • Net als in 2018 ervaart drie kwart van de mensen met een verstandelijke beperking belemmeringen bij het (gaan) sporten en bewegen. De top drie belemmeringen is: gebrek aan behoefte/zin (33%), te weinig (geschikte) begeleiding (22%) en te weinig mogelijkheden in de buurt (17%).
  • 18 procent van de reguliere sportverenigingen heeft tenminste één lid met een verstandelijke beperking. Het gemiddelde is vijf leden per vereniging.
  • De belangrijkste belemmeringen om (meer) leden met een verstandelijke beperking in de vereniging op te nemen zijn dat vanuit de doelgroep geen belangstelling/vraag is en te weinig (gekwalificeerde) trainers, begeleiders of vrijwilligers beschikbaar zijn.
  • Sport- en beweegactiviteiten kunnen leiden tot ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ruim de helft van de mensen met een verstandelijke beperking vindt contacten met mensen zonder beperking (heel) belangrijk.
  • Bij een derde van de sporters met een verstandelijke beperking komen ontmoetingen in de sport regelmatig voor. Reguliere sportverenigingen en sportbonden schatten de frequentie van de ontmoetingen hoger in (resp. 71% en 46%).
  • De bekendheid met #PlayUnified onder de sportbonden en sportverenigingen is gestegen.

De nulmeting voor het programma van #PlayUnified en Special Olympics Nederland vond plaats in 2018 en is hier in te zien.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, Jonge, M. de, & Balk, L. (2020). Ontmoetingen tussen sporters met en zonder verstandelijke beperking: 1-meting #PlayUnified. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-711 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving