Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg (2014)

themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) biedt een overzicht van de voor- en nadelen van een maatregel, zoals de aanleg van een weg of woonwijk. Door deze voor- en nadelen zoveel mogelijk te kwantificeren en in euro’s uit te drukken, geeft een MKBA inzicht in het effect van de maatregel op de welvaart in Nederland. Met die informatie kan een MKBA de politieke besluitvorming ondersteunen en verhelderen. Een goede MKBA kan ook op het terrein van volksgezondheid en zorg een bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding en de besluitvorming. Daarvoor moeten nog wel enkele methodologische aspecten nader uitgewerkt en bediscussieerd worden. Belangrijke thema’s daarbij zijn: effecten op de verdeling van welvaart tussen groepen mensen, de waarde van gezondheid in euro’s, het kwantificeren van arbeidsbaten en het waarderen van toekomstige baten (de ‘discontovoet’). In dit rapport signaleert en expliciteert het RIVM de belangrijkste vragen en dilemma’s waarop de werkwijzer een antwoord moet geven.

Literatuurverwijzing: Pomp, M., Schoemaker, C.G., & Polder, J.J. (2014). Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg: themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving