Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Persoonsvorming in het bewegingsonderwijs (2017)

Auteur(s): Max van Boxel

Scholen moeten volgens het adviesrapport van het platform onderwijs2032 middels het gehele onderwijsaanbod meer aandacht besteden aan de persoonsvorming van de leerlingen. Dit geldt dus ook voor het bewegingsonderwijs. Veel vakleerkrachten geven aan dat het bewegingsonderwijs geschikt is om meer aandacht aan persoonsvorming te besteden. Onbekend is hoe het begrip persoonsvorming door vakleerkrachten bewegingsonderwijs geïnterpreteerd wordt en hoe daar momenteel (impliciet of expliciet) al aandacht aan wordt besteed binnen het vak bewegingsonderwijs. In deze exploratieve studie is de visie op persoonsvorming van acht vakleerkrachten met elkaar vergeleken om dit verborgen gebied beter in kaart te brengen. De hoofdvraag in deze studie is: hoe wordt het begrip persoonsvorming door vakleerkrachten bewegingsonderwijs geïnterpreteerd en hoe wordt er vormgegeven aan dit begrip binnen de lessen bewegingsonderwijs in het Nederlandse primaire onderwijs? Uit acht semigestructureerde interviews met vakleerkrachten blijkt de interpretatie van de vakleerkrachten onderling sterk te verschillen. Ook blijkt dat veel vakleerkrachten het lastig vinden om persoonsvorming van maatschappelijke toerusting te onderscheiden. Bij het vormgeven van persoonsvorming in de lessen bewegingsonderwijs blijkt leerkrachtgedrag belangrijker te zijn dan een specifieke activiteit. Vakleerkrachten geven aan dat het voeren van een gesprek met de leerlingen in de lessen hierbij een belangrijke stimulans is voor de potentiele (bewuste) persoonsvorming. Om meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de landelijke populatie vakleerkracht is grootschaliger vervolgonderzoek naar aanleiding van deze exploratieve studie nodig.

Literatuurverwijzing: Boxel, M. van (2017). Persoonsvorming in het bewegingsonderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving