Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe… (2017)

Auteur(s): Johan Steenbergen

In opdracht van Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut heeft Kennispraktijk een verkenning uitgevoerd op het thema Physical Literacy. Deze verkenning had als belangrijkste doel te kijken wat er op het terrein van Physical Literacy (of op onderdelen hiervan onder soms andere benamingen) gebeurt in Nederland en of het zinvol is om kennis te ontwikkelen en ontsluiten op dit thema en op welke wijze een clustering er uit zou kunnen zien. Het gaat hier dus zowel om het wat als het hoe.

Bij aanvang van de verkenning is deskresearch uitgevoerd. Deze search is gericht op het helder krijgen van het concept Physical Literacy. Wat wordt ermee bedoeld, wat zijn de claims en welke onderzoeksvragen worden gesteld, vormen de hoofdmoot van dit literatuuronderzoek van geringe omvang. Aan de hand van het literatuuronderzoek is ook de gespreksleidraad opgesteld aan de hand waarvan de gesprekken met verschillende betrokkenen zijn gevoerd. In deze verkenning stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat houdt het concept Physical Literacy in?
  • Wat gebeurt er op het gebied van Physical Literacy in Nederland?
  • Welke mogelijkheden en wensen zijn er om op het thema Physical Literacy te clusteren/samen te werken? En zo ja, welke wijze van samenwerken/clusteren ligt dan voor de hand?
  • Welke middelen (zowel financieel als inkind) zijn er in beginsel om deze specifieke clustering mogelijk te maken?

De vragen hebben dus een conceptueel accent (wat is Physical Literacy?) en een inrichtings-accent (‘hoe organiseren we het (eventueel)?’).

Literatuurverwijzing: Steenbergen, J. (2017). Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe…. Ede: Kennispraktijk.

Omschrijving